Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR spresňuje mediálne prezentované informácie

Aktualizované:
Obsah
Na základe mediálne prezentovaných nepresných informácií o Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, týkajúcich sa posudzovania žiadosti o regionálny príspevok žiadateľa Obec Dedinky – projektový zámer Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uvádza nasledujúce skutočnosti.

Predmetná žiadosť o regionálny príspevok, č. 014/2016/RV, bola Protimonopolnému úradu SR ako koordinátorovi pomoci doručená zatiaľ iba v rámci neformálnych konzultácii.

V súvislosti s posudzovaním žiadosti prebiehali pracovné stretnutia zástupcov Protimonopolného úradu SR a Úradu vlády SR, od ktorého si Protimonopolný úrad SR pre posúdenie danej žiadosti z hľadiska dodržiavania pravidiel EÚ pre pomoc vyžiadal doplnenie informácií. Doplnená žiadosť dosiaľ nebola Protimonopolnému úradu SR predložená, a preto k predmetnej žiadosti ku dnešnému dňu Protimonopolný úrad SR nevydal žiadne oficiálne stanovisko/vyjadrenie.

Pravdivá nie je ani informácia, že v rámci pravidiel štátnej pomoci je možné poskytnúť pomoc len do výšky 200 000 eur.

Táto suma sa týka len poskytovania minimálnej pomoci. V rámci pravidiel štátnej pomoci je možné poskytovať štátnu pomoc presahujúcu 200 000 eur. Musia však byť splnené všetky relevantné podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci (napríklad by bolo potrebné posúdiť, či opatrenie možno posúdiť v rámci niektorého z účelov pomoci podľa nariadenia (EÚ) č. 651/2014).

Na základe zákona o štátnej pomoci by takáto štátna pomoc bola ad hoc pomocou. V tomto prípade je poskytovateľ povinný pred poskytnutím pomoci požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie štátnej pomoci spĺňa podmienky na jeho poskytnutie. Takáto žiadosť však Protimonopolnému úradu SR dosiaľ nebola doručená (ani neoficiálne).