Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR ukončil prešetrovanie možného zneužívania dominantného postavenia zo strany spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v oblasti poskytovania služieb osobnej železničnej dopravy

Aktualizované:
Obsah
Vzhľadom na medializáciu informácií o tom, že spoločnosť RegioJet a.s. (ďalej len „RegioJet“) podala na Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) podnet na prešetrenie správania sa spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) vo veci možného zneužívania dominantného postavenia formou uplatňovania podnákladových, resp. predátorských cien, úrad touto cestou oznamuje, že prešetrovanie v danej veci ukončil.
 
Spoločnosť RegioJet vo svojom podnete okrem iného namietala, že spoločnosť ZSSK v reakcii na vstup konkurenta na trh znížila cenu cestovného v IC vlakoch na sumu 9,90 eur a pri poskytovaní služieb osobnej železničnej dopravy v IC vlakoch zaviedla pre svojich cestujúcich určitú formu vernostného rabatu. Zároveň spoločnosť RegioJet poukazovala na skutočnosť, že spoločnosť ZSSK pri prevádzkovaní IC vlakov dosahovala straty už od ich zavedenia v roku 2012.
 
Pri preukazovaní existencie praktiky predátorstva je v zmysle súťažnej judikatúry nevyhnutné vyhodnotiť viacero aspektov a súvislostí, pričom východiskom nie je iba posúdenie účtovných nákladov, resp. strát údajného dominanta. Úrad v danom prípade po vyhodnotení všetkých relevantných podkladov a informácií od oboch zúčastnených strán ako aj na základe ďalších verejne dostupných informácií dospel k nasledujúcim záverom. Z vývoja priemerných cien cestovného v IC vlakoch spoločnosti ZSSK (pred vstupom aj po vstupe spoločnosti RegioJet na trh) ako ani z vyhodnotenia celkového správania sa spoločnosti ZSSK po vstupe RegioJet na trh nevyplynulo, že by správanie spoločnosti ZSSK napĺňalo znaky predátorstva. Spoločnosť ZSSK po vstupe konkurenta na trh nezmenila zásadne priemerné ceny cestovného (okrem malých akcií neprejavujúcich sa takmer vôbec v priemernej cene) a ani svoje správanie, čo sa týka odchodov IC vlakov, frekvencie odchodov IC vlakov, prepravných kapacít a pod. V súvislosti s cenami cestovného je tiež potrebné uviesť, že za zľavnenú cenu 9,90 eur bolo v posudzovanom období predané iba obmedzené množstvo cestovných lístkov.
 
Z teoretického hľadiska je cieľom praktiky predátorstva uplatňovanej údajným dominantom snaha brániť existujúcim alebo potenciálnym konkurentom vstúpiť na trh a následne si udržať alebo posilniť trhovú silu. V tomto prípade spoločnosť ZSSK priebežne strácala pozíciu na trhu a po cca roku od vstupu konkurenta na trh z danej časti trhu úplne odišla. Vstupujúci konkurent priebežne získaval pozíciu na trhu a pôsobí na ňom aj po odchode spoločnosti ZSSK z danej časti trhu. Uvedené skutočnosti tak nevyvolali dôvodné podozrenie, že by správanie spoločnosti ZSSK bolo možné považovať za porušujúce súťažné pravidlá.