Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 10. 2020 vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., (ďalej len „Slovenská pošta“) pokutu vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predloženie nepravdivých informácií, čím podnikateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona.
 
Predmetné správne konanie úrad začal dňa 7. 5. 2020 vo veci nepredloženia požadovaných informácií v úradom určenej lehote. Časť konania spoločnosti Slovenská pošta v priebehu predmetného správneho konania prekvalifikoval ako predloženie nepravdivých informácií.
 
Úrad vykonáva prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných zásielok na území Slovenskej republiky. V rámci tohto prešetrovania úrad požiadal Slovenskú poštu o predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší postup úradu.
 
Požadované informácie a podklady neboli predložené úradu v stanovenej lehote. Úrad teda otvoril správne konanie vo veci porušenia povinnosti predložiť v úradom určenej lehote požadované podklady a informácie. Tieto boli predložené až po viacnásobnej komunikácií s účastníkom konania a urgenciách úradu. V rámci časti predkladaných podkladov a informácií úrad navyše identifikoval, že došlo k predloženiu nepravdivých informácií a podkladov.
 
Konanie spočívajúce v nepredložení požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predložení nepravdivých informácií malo za následok spomalenie prebiehajúceho prešetrovania, pričom takéto konanie môže mať negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže.