Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vydal usmernenie k nazeraniu do spisov, vyhotovovaniu výpisov, odpisov a kópií z nich účastníkmi konania, ich zástupcami, oprávnenými osobami

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vydal metodické usmernenie, ktorým stanovuje administratívno-technické pravidlá pre nazeranie do spisov, vyhotovovanie výpisov a kópií účastníkmi konania, ich zástupcami, prípadne inými oprávnenými osobami.

Predmetné metodické usmernenie vydal úrad najmä z dôvodu potreby technického zabezpečenia nazerania do spisov, v nadväznosti na elektronický výkon verejnej moci a s ohľadom na dlhoročne uplatňovanú prax úradu v tejto oblasti. 

Celé znenie je dostupné na nasledujúcom odkaze:  Metodické usmernenie upravujúce administratívno-technické podmienky nazerania do spisov a vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópií z nich pre účastníkov konania a ich zástupcov, prípadne iné oprávnené osoby (PDF, 573 kB). 

 
mu nazeranie do spisov