Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR vydal záväzkové rozhodnutia v oblasti opráv a údržby motorových vozidiel

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len ,,úrad“), začal v novembri 2015 správne konania vo veci možných dohôd obmedzujúcich súťaž v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel na území Slovenskej republiky.

V danej oblasti úrad začal päť samostatných správnych konaní v nadväznosti na vykonané prešetrovanie v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel jednotlivých značiek. Na základe zhromaždených podkladov úrad nadobudol podozrenie, že jednotliví podnikatelia sa mohli dopustiť porušenia zákona tým, že uzatvárali vertikálne dohody, ktorých obsahom malo byť podmieňovanie záruky vykonaním opráv a údržby len v opravovniach, ktoré sú súčasťou autorizovaných sietí. Týmto mali byť znevýhodňované nezávislé (neautorizované) servisy.

Rozhodnutia sa týkajú ustanovení v oficiálnych dokumentoch vydávaných výrobcom/importérom vozidiel danej značky (predovšetkým servisných knižiek a pod.), umožňujúcimi odmietnuť záruku na vozidlo iba na základe návštevy nezávislej opravovne bez zohľadnenia kvalitatívnej stránky vykonanej opravy/údržby, ktorú daná opravovňa vykonala.

V priebehu správnych konaní navrhli jednotliví účastníci konania určité záväzky, prijatím ktorých by bolo možné ukončiť správne konanie. Nakoľko úrad vychádzal predovšetkým z ustanovení v rámci palubnej literatúry (servisné knižky a pod.), účastníci konania navrhovali zmenu ustanovení v dotknutých dokumentoch a zároveň informovanie zákazníkov (adresne a tiež prostredníctvom webstránky danej značky vozidiel) s platnou zárukou o tom, že táto nie je podmienená vykonávaním opráv a údržby výlučne v autorizovaných servisoch danej značky.

Úrad v súčasnosti ukončil záväzkovými rozhodnutiami všetkých päť správnych konaní. Pre rozhodnutie o ukončení správnych konaní formou prijatia záväzkov bolo pre úrad smerodajné, že navrhované záväzky odstránia súťažné obavy identifikované úradom, a to dostatočne efektívne, v krátkom čase a pri nižších administratívnych nákladoch, na čo mala vplyv aj efektívna spolupráca zo strany účastníkov jednotlivých správnych konaní.