Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie pre podozrenie z porušenia povinnosti spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov začal dňa 24.04.2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 22a ods. 7 písm. b) zákona spolupracovať so zamestnancami úradu a poskytovať potrebnú súčinnosť a umožniť riadne vykonanie inšpekcie. Za toto porušenie je možné uložiť pokutu podľa § 38a ods. 2 písm. b) zákona.

Úrad nadobudol dôvodné podozrenie, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 22a ods. 7 písm. b) zákona tým, že zástupcovia podnikateľa počas výkonu inšpekcie nespolupracovali so zamestnancami úradu a napriek zákazu komunikovali o priebehu inšpekcie, čím mohlo dôjsť k jej zmareniu.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník správneho konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.