Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možných vertikálnych dohôd

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, začal dňa 11.08.2014 správne konanie vo veci možného porušenia § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a článku 101 ods. 1. písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.

Začatiu správneho konania predchádzalo vykonanie inšpekcií u podnikateľov pôsobiacich v sektore. Úrad nadobudol podozrenie, že podnikateľ sa mohol dopustiť porušenia zákona tým, že uzatváral s autorizovanými predajcami motorových vozidiel vertikálne dohody, ktorých obsahom malo byť určenie minimálnych cien pre ďalší predaj (tzv. resale price maintenance) nových osobných motorových vozidiel určeným skupinám zákazníkov.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.