Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR začal správne konanie za neumožnenie výkonu inšpekcie

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, začal dňa 05.03.2014 z vlastného podnetu správne konanie voči podnikateľovi, vo veci možného uloženia poriadkovej pokuty podľa § 38 ods. 5 zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z.z. v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Dôvodom začatia správneho konania je skutočnosť, že úrad dospel k záveru, že  podnikateľ neumožnil vykonanie inšpekcie v jeho priestoroch, a to tým, že nesplnil povinnosť poskytnúť zamestnancom úradu vykonávajúcim inšpekciu požadované informácie nevyhnutné na činnosť úradu pre účely výkonu inšpekcie u tohto podnikateľa.

Takéto konanie môže byť v rozpore s § 40 zákona o ochrane v hospodárskej súťaže.

Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Neumožnenie vykonania inšpekcie podnikateľom je porušením povinností podľa § 40 zákona. Vo všeobecnosti má negatívny dôsledok na výkon právomocí úradu, ako aj na riadne odhaľovanie protisúťažného konania. Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k ignorovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov. Vzhľadom na uvedené, v prípade preukázania porušenia § 40 zákona podnikateľovi hrozí pokuta až do výšky 1% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, pričom v zmysle § 38 ods. 5 zákona je táto pokuta ukladaná obligatórne.

Začatie správneho konania neznamená, že účastník porušil povinnosti uložené mu zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.