Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR zorganizoval workshop o tepelnom hospodárstve

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR zorganizoval dňa 22. 08. 2013 vo svojich priestoroch workshop k pripravovanému materiálu z oblasti tepelnej energetiky. K posúdeniu situácie v oblasti tepelného hospodárstva pristúpil úrad najmä z dôvodu opakovaných podnetov upozorňujúcich na možné porušenie súťažných pravidiel a existencie systémových problémov. Úrad vypracoval štúdiu, v ktorej popisuje stav na trhu tepelného hospodárstva v SR, pričom sa zameriava na pôsobenie systémov centrálneho zásobovania teplom. Cieľom vypracovania materiálu je najmä oboznámiť príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, ako aj ostatných účastníkov trhu so skúsenosťami úradu v danej oblasti a s možnosťami vyhodnocovania niektorých súvisiacich skutočností z pohľadu súťažnej politiky.
Na pracovnom stretnutí bol materiál prediskutovaný so zástupcami inštitúcií, ktoré sa problematikou tepelnej energetiky zaoberajú. Diskusie sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Združenia miest a obcí Slovenska, Slovenského zväzu výrobcov tepla a Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov.
 
Pracovné stretnutie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených, ktorí ocenili najmä iniciatívu úradu v tejto prierezovej oblasti. Po zapracovaní pripomienok sa predpokladá, že finálne verzia dokumentu bude zverejnená na internetovej stránke úradu koncom septembra 2013.