Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ uložil 2,55 mil. pokutu za kartelovú dohodu pri výstavbe zdravotníckeho zariadenia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 07.07.2015 rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokutu v celkovej výške 2 547 551 EUR za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorej predmetom bola koordinácia postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní týkajúcom sa výstavby zdravotníckeho zariadenia v Košickom kraji. Zákazka v celkovej hodnote 26 889 937,50 EUR bola spolufinancovaná z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu zdravotníctvo.

Pokutovanými subjektmi sú dvaja podnikatelia pôsobiaci v stavebníctve, ktorí podali  do verejného obstarávania ponuky a podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním. Informácie a podklady odôvodňujúce začatie správneho konania, v ktorom bolo vydané toto rozhodnutie, úrad získal od orgánov činných v trestnom konaní. Zo získaných informácií a podkladov vyplynulo, že medzi dvomi podnikateľmi došlo k dohode o určení víťaza predmetného verejného obstarávania, pričom podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním pomohol túto dohodu realizovať.

Konanie podnikateľov bolo úradom vyhodnotené ako dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, spočívajúca v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejnej obchodnej súťaže. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastníci konania môžu podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.