Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ uskutočnil prešetrovanie súvisiace s vysielaním českých TV staníc v SR

Aktualizované:
Obsah

PMÚ nezistil porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Prípadné úplné ukončenie vysielania zahraničnej TV stanice v SR nevníma pozitívne.

TV v izbe
TV v izbe

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vykonal na základe viacerých podnetov prešetrovanie v oblasti distribúcie televíznych programových služieb na území Slovenskej republiky (SR), a to v súvislosti s distribúciou vysielania českých vysielateľov. Samotné prešetrovanie ešte neznamená, že došlo k porušeniu zákona; cieľom prešetrovania bolo zistiť, či existuje dôvod na začatie správneho konania.

Prijaté podnety obsahovali námietky voči obmedzeniu obsahu vysielania/retransmisie určitých českých TV staníc v SR. Iniciátormi požiadavky smerovanej k slovenským prevádzkovateľom retransmisie (operátori) boli najväčší komerční vysielatelia v SR (slovenskí vysielatelia). Tí v rámci retransmisie vysielania dotknutých českých TV staníc požadovali od operátorov obmedzenie retransmisie konkrétnych titulov (napr. filmy a seriály), ku ktorým majú nadobudnuté výhradné licenčné práva pre územie SR. Je dôležité zdôrazniť, že slovenskí vysielatelia nežiadali obmedzenie retransmisie všetkých českých TV staníc, ani celého ich vysielania, týkalo sa to iba určitej časti vysielania niektorých českých TV staníc. Vysielatelia to odôvodňovali výhradnou distribúciou, resp. teritoriálnou exkluzivitou, ktorá im bola pre územie SR udelená zo strany vlastníkov práv, resp. licencií k vysielaným titulom.

PMÚ v rámci prešetrovania požiadal o predloženie podkladov a informácií slovenských vysielateľov, najvýznamnejších operátorov, asociácie združujúce operátorov, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky aj Radu pre mediálne služby. Prostredníctvom svojich partnerských orgánov na ochranu hospodárskej súťaže (konkrétne tých, ktorých štáty majú rovnaký úradný jazyk a majú spoločnú hranicu) tiež zisťoval podmienky distribúcie TV vysielania v iných členských štátoch EÚ.

Slovenskí vysielatelia odôvodňovali požiadavku na obmedzenie obsahu vysielania/retransmisie určitých českých TV staníc tým, že vysielanie konkrétnych titulov na českých staniciach na území SR by bolo zásahom do ich exkluzívnych licenčných práv. Prihliadajúc na obsah zmluvných vzťahov slovenských vysielateľov a vlastníkov licencií, ktoré PMÚ získal v rámci prešetrovania a tiež vzhľadom na verejne dostupné informácie1, z ktorých vyplývajú určité pochybnosti o oprávnenosti vysielania niektorých častí TV programov dotknutých českých TV staníc na území SR, PMÚ usúdil, že podstata požiadavky slovenských vysielateľov môže byť odôvodniteľná z pohľadu ochrany autorských práv, avšak v danej veci je oprávnený právoplatne rozhodnúť iba príslušný súd.

Účastníkov trhu v tomto prípade môžeme rozdeliť do viacerých úrovní. Prvou úrovňou sú vlastníci práv, resp. licencií k vysielaným titulom (t. j. zahraničné filmové štúdiá, resp. majitelia licencií na konkrétne vysielané tituly). Tí svoje práva za odplatu predávajú televíznym vysielateľom (v tomto prípade slovenským). Následne sú TV stanice vysielateľov súčasťou ponuky operátorov.

Vzťahy sú teda predurčené nadradenými zmluvnými vzťahmi vysielateľov s vlastníkmi práv/licencií k vysielaným titulom (spomínané filmové štúdiá, prípadne majitelia licencií na konkrétne vysielané tituly). Vlastníci predávajú svoje práva vysielateľom štandardne s platnosťou na územie určitého štátu, pričom tieto práva môžu byť udelené výhradne (exkluzívne) alebo nevýhradne. Výhradná distribúcia, resp. teritoriálna exkluzivita určená územím štátu nie je pritom vôbec ojedinelá. Z európskej súťažnej judikatúry vyplýva, že samotný fakt, že vlastník práv udelil licenciu s exkluzivitou pre určité územie na určitý čas sám osebe nie je dostatočným na konštatovanie, že takáto dohoda má protisúťažný cieľ. V rozpore s hospodárskou súťažou by však mohli byť ďalšie dodatočné zmluvné povinnosti, ktorých uplatňovanie by upevňovalo udelenú exkluzivitu pre určité územie.2 PMÚ však v tomto prípade takéto dodatočné zmluvné povinnosti neidentifikoval.

Retransmisia vysielania akéhokoľvek vysielateľa na území určitého štátu by mala byť pre dané územie vysporiadaná v súlade s udelenými licenčnými právami. V praxi je preto zaužívané napríklad vytvorenie modifikovanej TV stanice zo strany pôvodného vysielateľa, ktorý tituly, na ktoré nevlastní licenčné práva pre dané územie, nezaradí do vysielania modifikovanej TV stanice. V takom prípade sa vysielanie pôvodnej a modifikovanej TV stanice obsahovo líši. Ďalším riešením podľa zistení PMÚ je, že vysielacie práva sú nadobúdané zvlášť aj pre susedné členské štáty. Retransmisia sa teda na území susedných členských štátov nedeje bez riadneho súladu s licenčnými právami na vysielanie/retransmisiu obsahu.

Prešetrovanie ukázalo, že nie je možné vylúčiť kolíziu licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach. O tejto otázke však môže rozhodnúť iba príslušný súd.

PMÚ napriek tomu prípadné en bloc ukončenie distribúcie zahraničných (v tomto prípade českých) TV staníc na území SR nevníma pozitívne. Jeho výsledkom môže byť zníženie možnosti výberu pre spotrebiteľa/diváka, a to minimálne pokiaľ ide o programy, ktoré nie sú licenčne vyhradené pre určité územie (vlastné detské programy, spravodajské relácie, zábavné programy a pod.).

Ukončenie celého vysielania zahraničnej TV stanice nie je žiaduce  a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Vypnutie konkrétneho autorsky chráneného diela je technickou, právnou a ekonomickou otázkou a ukončenie vysielania en bloc z dôvodu ochrany autorských práv sa tak javí ako neprimerané a neodôvodnené. Úplné ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice tak znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa, čo PMÚ nevníma pozitívne. Keďže predmetom žiadosti slovenských vysielateľov nebolo obmedzenie retransmisie celého vysielania niektorých českých TV staníc, ale iba ich určitej časti, PMÚ odporúča aby operátori zvážili iné možnosti než úplné vypnutie celej TV stanice, rešpektujúc pritom pravidlá ochrany autorských (licenčných) práv.

PMÚ na základe vyššie uvedeného nezistil porušenie zákona a dospel k záveru, že v súčasnosti nie je dôvod na pokračovanie prešetrovania, resp. na otvorenie správneho konania v danej veci. PMÚ však bude vývoj v tejto oblasti naďalej sledovať a v odôvodnenom prípade je pripravený sa problematikou opätovne zaoberať.

Príloha: Videozáznam s vysvetlením prípadu


1 Informácie boli zverejnené v článkoch

2 V súvislosti s teritoriálnou exkluzivitou televíznych vysielacích práv pozrite napr. body 64 – 67 a bod 111 rozhodnutia Komisie zo 7. 3. 2019 v prípade AT.40023 - Cross-border access to pay-TV (PDF, 179 kB) alebo body 35 – 39 a 74 rozhodnutia Komisie z 26. 7. 2016 v prípade AT.40023 - Cross-border access to pay-TV (PDF, 112 kB), podobne napríklad aj Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-403/08 a C-429/08 Footbal  Association Premier League a ostatní, ECLI:EU:C:2011:631, body 138 – 146