Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Podľa Protimonopolného úradu zmeny v zákone o verejnom obstarávaní oslabujú boj proti kartelom

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („PMÚ“)  vzniesol v medzirezortnom pripomienkovom konaní týkajúcom sa nového zákona o verejnom obstarávaní viacero zásadných pripomienok. Jednou z priorít PMÚ je odhaľovanie kartelov vo verejných obstarávaniach, ktoré nielen deformujú trhové prostredie, ale aj závažným spôsobom poškodzujú verejné financie. Na to, aby boj proti kartelom vo verejnom obstarávaní bol efektívny a účinné boli aj postihy podnikateľov za takéto konanie, je nevyhnutné reflektovať tieto skutočnosti aj v zákone o verejnom obstarávaní. PMÚ považuje predložený návrh zákona o verejnom obstarávania za ústup od súčasného efektívneho systému odhaľovania a postihovania  kartelov vo verejnom obstarávaní, ktorý sa osvedčil a bol inšpiráciou pre iné európske krajiny.
 
V prvom rade PMÚ požaduje ponechať povinnosť vylúčiť z verejného obstarávania podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na karteli vo verejnom obstarávaní, keďže navrhovaný zákon mení túto povinnosť na fakultatívnu. Takéto obmedzenie by sa malo podľa PMÚ vzťahovať nielen na účastníkov verejného obstarávania, ale aj na ich subdodávateľov, aby vylúčení podnikatelia nemohli obchádzať zákon prostredníctvom subdodávok.
 
Ďalšia z pripomienok sa týka prepojenia programu zhovievavosti podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a vylúčenia podnikateľov z verejného obstarávania za účasť v karteli. Program zhovievavosti je efektívnym nástrojom na boj proti kartelom, keďže výmenou za odpustenie pokuty alebo jej zníženie účastník kartelu oznámi PMÚ informácie a podrobnosti o karteli.  Podľa súčasnej úpravy v zákone o verejnom obstarávaní podnikateľ, ktorý sa zúčastnil na programe zhovievavosti, automaticky nebol vylúčený ani z verejných obstarávaní.  Keďže prax PMÚ ukazuje, že aj benefit v podobe nevylúčenia podnikateľov z verejného obstarávania je výraznou motiváciu pre podnikateľov, ktorí zvažujú využitie programu zhovievavosti, PMÚ navrhuje ponechať súčasnú úpravu ako súčasť odhaľovania a postihovania kartelov.
 
PMÚ má poznatky z praxe, že vo verejnom obstarávaní často ako súťažiaci vystupujú firmy, ktoré sú navzájom majetkovo alebo personálne prepojené (napríklad rôzne subjekty v rámci jednej ekonomickej skupiny) a budia tak zdanie konkurenčného boja. PMÚ navrhuje zaviesť systém, ktorým sa znemožní účasť prepojených osôb vo verejnom obstarávaní.
 
Keďže intenzita hospodárskej súťaže je vyššia, ak je zapojených viacero malých a stredných podnikateľov, PMÚ navrhuje zníženie požadovaného obratu účastníkov verejného obstarávania maximálne na úroveň predpokladanej hodnoty zákazky. Umožní sa tým vstup do tendrov aj menším podnikateľom, ktorí môžu priniesť cenovú alternatívu a inovácie oproti veľkým zaužívaným dodávateľom.
 
Ako novinky PMÚ navrhuje tiež zaviesť povinnosť uchádzačov alebo záujemcov  oznamovať, ktorá osoba vypracovala ich ponuku v súťaži, čo má prispieť k transparentnosti prostredia a sťaženie koordinácie medzi podnikateľmi. Ďalšou novinkou, ktorú PMÚ presadzuje, je možnosť odstúpenia od zmluvy, ktorá bola uzatvorená v dôsledku kartelu vo verejnom obstarávaním, ako aj paušálne 30 %-né zníženie ceny v prípade odhalenia kartelu.
 
PMÚ verí, že navrhované pripomienky budú akceptované a nedôjde k oslabeniu boja proti kartelom vo verejnom obstarávaní.   
 
Plné znenie pripomienok PMÚ možno nájsť tu: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialReview.aspx?instEID=58&matEID=7943&drCommentDocFREID=-1&rOverviewAction=PreviewAll&langEID=1