Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pokuta 1,65 mil. EUR za nespoluprácu pri inšpekcii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, vydal dňa 21.04.2015 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu vo výške 1 645 969,20 EUR za porušenie povinnosti ustanovenej v § 40 zákona o ochrane hospodárskej súťaže účinného do 30.06.2014.

Počas inšpekcie v priestoroch podnikateľa v máji 2014, týkajúcej sa maloobchodného predaja mlieka a vybraných mliečnych produktov v SR, podnikateľ nespolupracoval s úradom pri preverovaní informácií a podkladov počas inšpekcie a to formou viacerých obštrukcií – uvedením informácií o inšpekcii tretej osobe a nezabezpečením riadneho a komplexného blokovania e-mailových kont vybraných osôb.

Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Obštrukcie smerujúce k narušeniu efektívnosti a plynulého priebehu inšpekcie sú porušením povinností, ktoré zákon ukladá podnikateľovi. Obštrukcie podnikateľa pri výkone inšpekcie majú negatívny dôsledok na výkon právomocí úradu a na riadne odhaľovanie protisúťažného konania. Existuje verejný záujem na ochrane hospodárskej súťaže, teda aj na riadnom prešetrovaní a odhaľovaní protisúťažného správania podnikateľov.

Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom počas inšpekcie a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k nerešpektovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto pochybenia podnikateľov, nakoľko takéto správanie ohrozuje riadny výkon právomocí úradu a znižuje efektívnosť vykonávania inšpekcií, a tým aj možnosť odhaľovať protisúťažné konania podnikateľov.

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.

Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.