Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pokuta za nepredloženie informácií v lehote stanovenej úradom

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, vydal dňa 09.06.2015 rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu vo výške 84 736 EUR za porušenie povinnosti ustanovenej v § 22 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Úrad si v rámci prešetrovania v oblasti maloobchodného predaja vybraných mliečnych výrobkov vyžiadal od podnikateľa podklady a informácie. Podnikateľ si nesplnil povinnosť predložiť požadované podklady a informácie v lehote stanovenej úradom, predložil ich až po viacerých urgenciách úradu.
Právomoc požadovať podklady a informácie v rámci prešetrovania predstavuje jednu z najdôležitejších a najčastejšie využívaných vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Nepredkladanie požadovaných podkladov a informácií riadne a včas smeruje k narušeniu riadneho a efektívneho odhaľovania protisúťažného konania. Rovnako vedie k potrebnosti vykonať zo strany úradu ďalšie úkony v záujme získania požadovaných podkladov a informácií, čo má negatívny dopad na efektívnosť výkonu právomocí úradu.
Existuje verejný záujem na ochrane hospodárskej súťaže, teda aj na riadnom prešetrovaní a odhaľovaní protisúťažného správania podnikateľov.
Účelom ustanovenia § 22 ods. 2 a k nemu korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania. Je nevyhnutné, aby úrad sankcionoval aj takéto konania podnikateľov, nakoľko ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú efektívnosť výkonu prešetrovania, a tým aj možnosť odhaľovať protisúťažné konania podnikateľov.
Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je právoplatné.
Nakoľko sa jedná o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad neuvádza v tejto fáze ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu.