Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pokuta za nespoluprácu pri inšpekcii

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu SR („Rada úradu“), potvrdila pokutu vo výške 44 358 EUR pre podnikateľa AUTOMAX s.r.o. („AUTOMAX“) za neumožnenie výkonu inšpekcie Protimonopolným úradom.
 
Počas inšpekcie v decembri 2013 v priestoroch podnikateľa AUTOMAX, konateľ uvedenej spoločnosti odmietol spolupracovať a neumožnil zamestnancom Protimonopolného úradu vykonať inšpekciu. Svojím konaním tak spoločnosť AUTOMAX nesplnila povinnosť   predložiť úradu požadované informácie a podklady, podrobiť sa preskúmaniu týchto informácií alebo podkladov, spolupracovať s úradom pri ich preverovaní a umožniť zamestnancom úradu vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľov.
 
Za  porušenie povinností podľa  § 40 zákona o ochrane hospodárskej súťaže („zákon“) bola spoločnosti AUTOMAX uložená pokuta vo výške 44 358 EUR, čo predstavuje 0,6% z jej obratu za rok 2013.
 
Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Neumožnenie vykonania inšpekcie podnikateľom je porušením povinností podľa § 40 zákona. Vo všeobecnosti má negatívny dôsledok na výkon právomocí úradu, ako aj na riadne odhaľovanie protisúťažného konania. Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k ignorovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov. Vzhľadom na uvedené, v prípade preukázania porušenia § 40 zákona podnikateľovi hrozí pokuta až do výšky 1% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, pričom v zmysle § 38 ods. 5 zákona je táto pokuta ukladaná obligatórne.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2014.