Pokuta za nespoluprácu pri inšpekcii

20.11.2014
Rada Protimonopolného úradu SR („Rada úradu“), potvrdila pokutu vo výške 44 358 EUR pre podnikateľa AUTOMAX s.r.o. („AUTOMAX“) za neumožnenie výkonu inšpekcie Protimonopolným úradom.
 
Počas inšpekcie v decembri 2013 v priestoroch podnikateľa AUTOMAX, konateľ uvedenej spoločnosti odmietol spolupracovať a neumožnil zamestnancom Protimonopolného úradu vykonať inšpekciu. Svojím konaním tak spoločnosť AUTOMAX nesplnila povinnosť   predložiť úradu požadované informácie a podklady, podrobiť sa preskúmaniu týchto informácií alebo podkladov, spolupracovať s úradom pri ich preverovaní a umožniť zamestnancom úradu vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov podnikateľov.
 
Za  porušenie povinností podľa  § 40 zákona o ochrane hospodárskej súťaže („zákon“) bola spoločnosti AUTOMAX uložená pokuta vo výške 44 358 EUR, čo predstavuje 0,6% z jej obratu za rok 2013.
 
Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Neumožnenie vykonania inšpekcie podnikateľom je porušením povinností podľa § 40 zákona. Vo všeobecnosti má negatívny dôsledok na výkon právomocí úradu, ako aj na riadne odhaľovanie protisúťažného konania. Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane hospodárskej súťaže nedochádzalo k ignorovaniu úradu zo strany prešetrovaných subjektov. Vzhľadom na uvedené, v prípade preukázania porušenia § 40 zákona podnikateľovi hrozí pokuta až do výšky 1% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, pričom v zmysle § 38 ods. 5 zákona je táto pokuta ukladaná obligatórne.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2014.
Posledná aktualizácia:20.11.2014