Postup úradu pri posúdení koncentrácie

1. Postup úradu pri podaní oznámenia koncentrácie

Úrad po doručení Oznámenia koncentrácie zhodnotí, či ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 zákona, ďalej určí účastníkov koncentrácie a posúdi, či koncentrácia spĺňa notifikačné kritériá podľa § 10 ods. 1 zákona. Následne úrad posudzuje koncentráciu zo súťažného pohľadu.

2. Získavanie dôkazov pre posúdenie koncentrácie

V priebehu správneho konania môže úrad identifikovať potrebu doplnenia podkladov a informácií, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie dopadov predmetnej koncentrácie na trh. V prvom rade úrad získava informácie od účastníkov koncentrácie, ktorí sú povinní požadované údaje správne, úplne a v stanovenej lehote doplniť. V niektorých prípadoch vykonáva analýzu trhu. Tá má zvyčajne formu prieskumu trhu v horizontálnom aj vertikálnom reťazci, resp. medzi odberateľmi, dodávateľmi, konkurentmi, alianciami, združeniami podnikateľov a pod. Pri prieskume môže úrad využívať aj analýzy Štatistického úradu SR, Národnej banky Slovenska alebo iných relevantných inštitúcií. Prípadne môže úrad využiť aj inštitút inšpekcie.

3. Prvá a druhá fáza a príslušné lehoty

Od novely zákona účinnej od 01. 01. 2012 rozhoduje úrad o koncentráciách v dvojfázovom procese. Od novely zákona účinnej od 01. 07. 2014 úrad v prvej fáze vydáva rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia koncentrácie, pričom ak je oznámenie koncentrácie neúplné, lehota na vydanie rozhodnutia o koncentrácii neplynie odo dňa, keď úrad účastníkovi konania odošle výzvu na doplnenie oznámenia koncentrácie až do doručenia úplného oznámenia koncentrácie účastníkom konania. Toto rozhodnutie spravidla obsahuje zjednodušené odôvodnenie. Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu, úrad účastníkovi konania v lehote stanovenej pre prvú fázu oznámi, že rozhodovací proces bude pokračovať v tzv. druhej fáze. V takomto prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia účastníkovi konania. Lehoty na vydanie rozhodnutia môže úrad predĺžiť (a to aj opakovane) so súhlasom účastníka konania alebo na jeho žiadosť, spolu však najviac o 30 pracovných dní. Podrobnosti o plynutí lehôt sú uvedené v § 11 zákona.

4. Rozhodnutie o koncentrácii

Protimonopolný úrad má tri možnosti, ako rozhodnúť o koncentrácii:
  1. Ak nevznikajú súťažné obavy, úrad koncentráciu schváli.
  2. Ak úrad identifikuje súťažné obavy, účastníci konania môžu predložiť návrh podmienok odstraňujúcich súťažné obavy. V prípade, že úrad podmienky akceptuje, koncentráciu s týmito podmienkami schváli a účastníci koncentrácie ich musia následne plniť. Úrad však navrhnuté podmienky nemusí akceptovať, pokiaľ vyhodnotí, že nie sú dostatočné na odstránenie súťažných obáv.
  3. Úrad môže koncentráciu zakázať.
Podrobnosti o rozhodnutí úradu sú uvedené v § 12 zákona.
 
Posledná aktualizácia:12.02.2018