Preskočiť na hlavný obsah

Postup úradu pri posúdení koncentrácie

Aktualizované:
Obsah

1. Postup úradu pri podaní oznámenia koncentrácie

Úrad po doručení oznámenia koncentrácie zhodnotí, či ide o koncentráciu podľa § 7 ods. 1 zákona, ďalej určí účastníkov koncentrácie a posúdi, či koncentrácia spĺňa notifikačné kritériá podľa § 8 ods. 1 zákona. Následne úrad posudzuje koncentráciu zo súťažného pohľadu.

2. Získavanie dôkazov pre posúdenie koncentrácie

V priebehu správneho konania môže úrad identifikovať potrebu doplnenia podkladov a informácií, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie dopadov predmetnej koncentrácie na trh. V prvom rade úrad získava informácie od účastníkov koncentrácie, ktorí sú povinní požadované údaje správne, úplne a v stanovenej lehote doplniť. V niektorých prípadoch vykonáva analýzu trhu. Tá má zvyčajne formu prieskumu trhu v horizontálnom aj vertikálnom reťazci, resp. medzi odberateľmi, dodávateľmi, konkurentmi, alianciami, združeniami podnikateľov a pod. Pri prieskume môže úrad využívať aj analýzy Štatistického úradu SR, Národnej banky Slovenska alebo iných relevantných inštitúcií. Prípadne môže úrad využiť aj inštitút inšpekcie.

3. Prvá a druhá fáza a príslušné lehoty

Úrad rozhoduje v zmysle zákona o koncentráciách v dvojfázovom procese.

Podľa § 35 ods. 1 zákona úrad v prvej fáze vydáva rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia úplného oznámenia koncentrácie. Ak je teda oznámenie koncentrácie doručené ako neúplné, lehota na posudzovanie koncentrácie úradom nezačne plynúť (úrad účastníka konania vyzýva na doplnenie oznámenia koncentrácie a pri doručení úplného oznámenia ho upovedomuje o plynutí lehoty na vydanie rozhodnutia). Rozhodnutie vydané v prvej fáze môže byť vydané bez odôvodnenia alebo so zjednodušeným odôvodnením.

Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu, úrad účastníkovi konania v lehote stanovenej pre prvú fázu oznámi, že rozhodovací proces bude pokračovať v tzv. druhej fáze. V takomto prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní od posledného dňa lehoty určenej na prvú fázu.

Lehoty na vydanie rozhodnutia môže úrad predĺžiť (a to aj opakovane) so súhlasom účastníka konania alebo na jeho žiadosť, spolu však najviac o 30 pracovných dní.

Ďalšie podrobnosti o plynutí lehôt, vrátane podrobností k prerušeniu ich plynutia, prípadne k ich opätovnému plynutiu sú uvedené v § 36 a § 37 zákona.

4. Rozhodnutie o koncentrácii

Protimonopolný úrad má tri možnosti, ako rozhodnúť o koncentrácii:

  1. Ak nevznikajú súťažné obavy, úrad koncentráciu schváli.
     
  2. Ak úrad identifikuje súťažné obavy, účastníci konania môžu predložiť návrh podmienok odstraňujúcich súťažné obavy. V prípade, že úrad podmienky akceptuje, koncentráciu s týmito podmienkami schváli a účastníci koncentrácie ich musia následne plniť. Úrad však navrhnuté podmienky nemusí akceptovať, pokiaľ vyhodnotí, že nie sú dostatočné na odstránenie súťažných obáv.
     
  3. Úrad môže koncentráciu zakázať.

Podrobnosti o rozhodnutí úradu sú uvedené v § 11 zákona.