Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pracovné raňajky s predsedom PMÚ SR

Aktualizované:
Obsah
Dňa 9. januára sa uskutočnili na Protimonopolnom úrade SR pracovné raňajky s predsedom PMÚ SR, na ktorých bola odbornej verejnosti predstavená stratégia úradu na ďalšie obdobie. Predseda a ďalší predstavitelia úradu informovali advokátov, zástupcov podnikateľov a iných zúčastnených o cieli stratégie, prioritizácii činností úradu, o novelizácii zákona o hospodárskej súťaži, o prínose stratégie v oblasti koncentrácií aj o očakávaných efektoch viac ekonomického prístupu k posudzovaniu prípadov. Cieľom stratégie je vybudovať modernú súťažnú autoritu so zmysluplnou politikou v prospech spotrebiteľa. Tento zásadný cieľ podmienený zefektívnením činnosti úradu, razantnejším presadzovaním práva hospodárskej súťaže má na zreteli predovšetkým prospech pre spotrebiteľa a zlepšenie podnikateľského prostredia. V súlade s predstavenou koncepciou prioritizácie sa úrad bude prednostne venovať riešeniu závažných porušení zákona s dopadom na veľký okruh spotrebiteľov. Účastníci stretnutia dostali tiež podrobnejšie informácie o chystaných legislatívnych zmenách, ktoré by mali prispieť k naplneniu stratégie, o zmenách v procese posudzovania koncentrácií a zmenách v organizácii úradu. V neformálnej besede si účastníci raňajok vymieňali názory na to, ako bude vyzerať prioritizácia v praxi, na niektoré legislatívne novinky a iné aktuálne otázky. Vzhľadom na veľmi pozitívne ohlasy od viacerých hostí, úrad bude aj do budúcna pokračovať v takýchto neformálnych stretnutiach s cieľom vzájomného informovania a spolupráce s odbornou verejnosťou.

PMÚ SR, jeho náplň a smerovanie pre ďalšie obdobie.pdf