Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pracovné raňajky s predsedom

Aktualizované:
Obsah
Dňa 4. decembra 2013 sa uskutočnili na Protimonopolnom úrade SR pracovné raňajky s predsedom, na ktorých bolo zhodnotené plnenie cieľov, ktoré si úrad stanovil na začiatku roka 2013. Predseda a ďalší predstavitelia úradu informovali o progrese v zavádzaní prioritizácie do praxe, v rámci ktorej sa úrad zameriava najmä na riešenie prípadov, ktoré majú závažný negatívny dopad na trh a široký okruh spotrebiteľov. Z prioritných sektorov bola zavŕšené problematika tepelného hospodárstva vypracovaním „Štúdie o fungovaní a problémoch v sektore tepelného hospodárstva v SR so zameraním na systémy centrálneho zásobovania teplom z pohľadu Protimonopolného úradu SR“ a naďalej sa pokračuje v šetrení spotrebiteľsky citlivých oblastí finančníctva a potravinárstva. V rámci rozhodovacej činnosti sa úrad zameriava na odhaľovanie kartelov, ktoré patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel. Tento rok však udelil pokutu viac ako 10 mil. eur aj za zneužívanie dominantného postavenia a zaznamenal viacero úspechov na Najvyššom súde SR. V snahe zlepšiť súťažné prostredie sa úrad aktívne zapája do pripomienkovania novej legislatívy. Povedomie verejnosti o hospodárskej súťaži zlepšuje organizovaním odborných konferencií, workshopov a seminárov ako aj spoluprácou s univerzitami a informovaním o svojich aktivitách prostredníctvom rôznych médií. Veľkou výzvou do nesledujúceho obdobia je okrem presadzovanie súťažných pravidiel vo vytýčených sektoroch aj úspešné ukončenie schvaľovacieho procesu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

Fotogaléria