Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Pracovné stretnutie o novinkách v oblasti koncentrácií

Aktualizované:
Obsah

Vo štvrtok 18. septembra 2014 sa na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov odboru koncentrácií s advokátmi a zástupcami podnikov, ktorých sa problematika kontroly koncentrácií týka alebo ich zaujíma.

Úrad predstúpil pred odbornú verejnosť s ďalšími krokmi, ktoré vedú k zjednodušeniu procesu posudzovania koncentrácií. V prvom rade predstavil zmeny týkajúce sa náležitostí oznámenia koncentrácie. 1. júla 2014 bola zavedená novinka, podľa ktorej predkladá oznamovateľ koncentrácie oznámenie na vopred pripravených formulároch, a to ako úplné oznámenie alebo zjednodušené oznámenie. Podrobnosti a postup pri zjednodušenom oznámení boli zhrnuté v Usmernení o podrobnostiach pri zjednodušenom oznámení koncentrácie. Usmernenie jednak bližšie špecifikuje prípady, v ktorých je možné podať zjednodušené oznámenie koncentrácie, na druhej strane vymedzuje najčastejšie sa vyskytujúce výnimky.

Druhý dokument, ktorý úrad na pracovnom stretnutí predstavil, sa týka udeľovania výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie. Nové usmernenie nadväzuje na zákonnú úpravu, ktorá novým spôsobom nastavuje postupy pri žiadaní o výnimku zo zákonného zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie až do rozhodnutia úradu o koncentrácii a vymedzuje podrobnosti takejto žiadosti, ako aj kritériá, ktoré úrad pri udeľovaní výnimky zvažuje.

Pridanú hodnotu pracovných stretnutí vidí úrad najmä v priamej komunikácii dôležitých informácií a v priestore na doplňujúce otázky a prípadné objasnenie nezrovnalostí. Prezentáciou a diskusiou chce úrad pomôcť odbornej verejnosti lepšie sa zorientovať v problematike a zefektívniť vzájomnú komunikáciu.