Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Program zhovievavosti alebo ako odvrátiť hrozbu prísnych sankcií

Aktualizované:
Obsah
snímka grafu vývoja počtu doručených žiadosti o ú...
snímka grafu vývoja počtu doručených žiadosti o ú...

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pozitívne vníma skutočnosť, že po viacerých rokoch úplnej absencie úradu doručených žiadostí o neuloženie alebo zníženie pokuty podľa § 51 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 6. 2021, (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“),1 resp. § 38d zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý bol v účinnosti od 27. 12. 2016 do 31. 5. 2021,2 došlo v rokoch 2020 až 2022 k opätovnému oživeniu snahy podnikateľov využívať benefity uplatnenia tohto inštitútu v konaniach pred úradom (pozrite graf nižšie).

Graf vývoja počtu doručených žiadostí o účasť na programe zhovievavosti - Graf znázorňuje nasledujúce počty úradu doručených žiadostí o neuloženie pokuty a žiadostí o zníženie pokuty na základe programu zhovievavosti v jednotlivých rokoch od roku 2012  do roku 2022: v roku 2012 prijal 1 žiadosť o neuloženie pokuty; v roku 2013 neprijal žiadnu žiadosť; v roku 2014 prijal 2 žiadosti o zníženie pokuty; v roku 2015 prijal 3 žiadosti o neuloženie pokuty a zároveň 6 žiadostí o zníženie pokuty; v roku 2016 prijal 2 žiadosti o zníženie pokuty; v rokoch 2017 až 2019 neprijal žiadnu žiadosť; v roku 2020 prijal 2 žiadosti o zníženie pokuty; v roku 2021 prijal 2 žiadosti o neuloženie pokuty; v roku 2022 prijal 2 žiadosti o neuloženie pokuty a 3 žiadosti o zníženie pokuty.

Podľa § 51 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad podnikateľovi na jeho žiadosť neuloží pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na tejto dohode obmedzujúcej súťaž a ako prvý z vlastného podnetu predloží

  1. rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo
     
  2. informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

Podľa § 51 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 alebo podľa ustanovení osobitného predpisu,3 ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, znížiť pokutu, ktorú by úrad uložil podľa § 38 ods. 1, až do výšky 50 %, ak účastník dohody z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu podľa § 4 ods. 1 alebo osobitného predpisu,3 a ak tento účastník dohody splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.

Zároveň podľa § 48 zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad uloží podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky len v prípadoch, ak tomuto podnikateľovi uložil pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo v inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo s inou obdobnou súťažou, resp. takýto zákaz neuloží v prípadoch, ak sa podnikateľovi znížila pokuta podľa § 51 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. To znamená, že podnikateľom, ktorí úspešne využijú program zhovievavosti, či už prostredníctvom žiadosti o neuloženie pokuty alebo žiadosti o zníženie pokuty, úrad zákaz účasti vo verejnom obstarávaní nemôže uložiť.

Významný pokles žiadostí doručených úradu nastal v rokoch 2017 až 2019, pričom obdobný vývoj zaznamenali aj ostatné súťažné autority v členských štátoch Európskej únie, a zvykne sa spájať s prijatím príslušných právnych predpisov upravujúcich súkromno-právne vymáhanie škôd spôsobených protisúťažným správaním podnikateľov – v súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie4. Zároveň je však potrebné dodať, že zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže,5 ktorým bola uvedená smernica transponovaná, obsahuje istú limitáciu náhrady škody vo vzťahu k žiadateľom o neuloženie pokuty.

Spolupráca účastníkov dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorí podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, t. j. horizontálnych dohôd, s úradom predstavuje pre úrad významný nástroj odhaľovania a správneho trestania dohôd obmedzujúcich súťaž a zároveň prináša účastníkom takýchto dohôd, ktorí sa rozhodli pre spoluprácu s úradom, významné úľavy v oblasti sankcií ukladaných úradom v prípade, že úrad existenciu takejto dohody v správnom konaní preukáže. Úrad preto aj touto cestou vyzýva podnikateľov zúčastňujúcich sa na nedovolených dohodách obmedzujúcich súťaž uzatvorených medzi podnikateľmi podnikajúcimi na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca, aby v záujme eliminácie, resp. zmiernenia dopadov sankcií ukladaných úradom v prípadoch takýchto dohôd využívali inštitút programu zhovievavosti.


1 zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

3 čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012)

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014)

5 zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (účinný od 27. 12. 2016)