Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad otvoril konanie voči podnikateľovi za predloženie informácií po lehote stanovenej úradom

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, začal dňa 18. 03. 2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady a informácie podľa § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona.
Úrad nadobudol dôvodné podozrenie, že účastník konania porušil povinnosti podľa § 22 ods. 2 zákona tým, že nepredložil, v lehote stanovenej úradom, podklady a informácie, ktoré si úrad pýtal v súvislosti s prešetrovaním v oblasti dodávok maloobchodného predaja produktov v kategórii mlieko a mliečne výrobky.
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.