Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad potvrdzuje inšpekcie podnikateľov zabezpečujúcich dodávky vody, galónov a dávkovačov vody

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, potvrdzuje, že dňa 24.02.2015 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti zabezpečenia pitného režimu, a to predovšetkým prostredníctvom dodávky vody, galónov a dávkovačov vody vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, z ktorého vyplýva, že medzi dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode obmedzujúcej súťaž, ktorej cieľom alebo následkom bolo:
·         priamo alebo nepriamo navýšiť ceny tovarov a služieb,
·         rozdelenie trhu, predovšetkým formou rozdelenia zákazníkov,
·         koordinovať svoje správanie alebo spoločný postup vo verejných obstarávaniach alebo obchodných verejných súťažiach a 
·         výmena citlivých obchodných informácií, predovšetkým výmena informácií o cenách a o zákazníkoch.
 
Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa leniency programu.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).
 
Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.