Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov MUDr. Radoslav Bardún, Dr. Med. Hans Jakob Limbach a MUDr. Juraj Hanzen nad podnikom podnikateľa HPL spol. s r.o., Bratislava

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 10. 12. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa MUDr. Radoslav Bardún, Dr. Med. Hans Jakob Limbach a MUDr. Juraj Hanzen nad podnikom podnikateľa HPL spol. s r. o., Bratislava.

MUDr. Radoslav Bardún (ďalej len „RB“) s vykonáva s Dr. Med. Hansom Jakobom Limbachom spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Medirex, a. s. (ďalej len „Medirex“), ktorá poskytuje diagnostické služby v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia a klinická imunológia a alergológia a lekárska genetika.

Dr. Med. Hans Jakob Limbach (ďalej len „HJL“) vlastní majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach poskytujúcich diagnostické laboratórne služby takmer výlučne na území Spolkovej republiky Nemecko a Poľska. Na tuzemskom trhu pôsobí HJL prostredníctvom spoločnosti Medirex.
MUDr. Juraj Hanzen (ďalej len „JH“) vykonáva kontrolu nad HPL spol. s r. o. (ďalej len „HPL“) a ďalšími spoločnosťami pôsobiacimi najmä v oblasti poskytovania laboratórnych vyšetrení v odboroch mikrobiológia, klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergiológia.
Koncentráciou získavajú podnikatelia RB, HJL a JH spoločnú kontrolu nad HPL, pričom podnikatelia RB a HJL spoločne kontrolujú laboratóriá MEDIREX GROUP.

Na poskytovanie služieb ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ÚZS“) a ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „AZS“) – napríklad na určenie zdravotných problémov pacienta a postupu liečenia sú nevyhnutné laboratórne služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVaLZ“). Tie spočívajú v zbere biologických vzoriek, ich analýze a doručení výsledkov poskytovateľom AZS a ÚZS. Na území SR pôsobia viacerí poskytovatelia laboratórnych služieb SVaLZ. Sú nimi napr. sieť spoločností pod kontrolou podnikateľa Mid Europa Partners LLP (ďalej len „MEP“. Táto spoločnosť nadobudla predmetnú sieť laboratórií od ekonomickej skupiny Penta. Rozhodnutie, ktorým bola schválená zmena kontroly v prospech podnikateľa MEP nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2012), laboratóriá podnikateľov MEDIREX GROUP, HPL, KLINICKÁ BIOCHÉMIA, synlab.

Úrad skúmal vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž v oblasti poskytovania laboratórnych služieb SVaLZ v rámci jednotlivých odborností. Pritom vychádzal okrem iného aj z vyjadrení zdravotných poisťovní ako nákupcov laboratórnych služieb SVaLZ, z vyjadrení poskytovateľov a zástupcu objednávateľov týchto služieb. Berúc do úvahy vyjadrenia zdravotných poisťovní ohľadne vplyvu koncentrácie na nákup laboratórnych služieb SVaLZ v odbornosti biochémia a v odbornosti hematológia a vyjadrenia poskytovateľov týchto služieb ohľadne dôsledkov koncentrácie, úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie podnikateľov RB, HJL a JH, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže. Podnikatelia RB, HJL a JH budú po koncentrácii pri poskytovaní laboratórnych služieb v rámci daných odborností naďalej vystavení hospodárskej súťaži zo strany konkurentov. Rovnako úrad skúmal vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž pri poskytovaní laboratórnych služieb SVaLZ v odbornostiach mikrobiológia, patológia a genetika, imunológia a alergológia, kde takisto dospel k záveru, že koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie podnikateľov RB, HJL a JH, ktoré by mohlo narušiť efektívnu hospodársku súťaž v uvedených odbornostiach.

Pri celkovom posúdení úrad zistil, že koncentrácia vytvára štruktúru s dvoma najväčšími poskytovateľmi služieb SVaLZ – laboratóriá MEDIREX GROUP a HPL a laboratóriá podnikateľa MEP (predtým laboratória skupiny Penta). Úrad preto zvažoval, či koncentrácia zmení charakter hospodárskej súťaže, či koncentráciou vznikne možnosť koordinácie poskytovateľov SVaLZ alebo sa zvýši pravdepodobnosť koordinácie poskytovateľov služieb, napríklad za účelom udržania vyšších cien, delenia si zákazníkov, či geografických území. Z vyjadrení zdravotných poisťovní ani ďalších dotazovaných subjektov nevyplynula existencia koordinácie poskytovateľov SVaLZ pred koncentráciou. Taktiež vzhľadom na skutočnosť, že štruktúru trhu vytvárajú hlavne zdravotné poisťovne svojou kontraktačnou politikou, sa pri zachovaní existujúcich podmienok nákupu služieb SVaLZ nepotvrdila možnosť vzniku a dlhodobej existencie koordinácie.

Na základe uvedených skutočností úrad koncentráciu podnikateľov RB, HJL a JH, schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2012.