Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského, Česká republika nad podnikom podnikateľa EP Industries, a. s., Česká republika

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 20. 08. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského (ďalej len „pán Křetínský“), Česká republika nad podnikom podnikateľa EP Industries, a. s. (ďalej len „EPI“), Česká republika.

Pán Křetínský vlastní majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach v oblasti poradenských služieb, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepelnej energie, výroby a opravy strojov a zariadení, stavebníctva – výstavba a konštrukcia energetických vedení a inžinierskych činností. Zároveň pán Křetínský vykonáva s PPF Group N.V. a pánom Ing. Patrikom Tkáčom spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s., (ďalej len „EPH“) so sídlom v Brne. EPH je materskou spoločnosťou ďalších spoločností, ktoré pôsobia v oblasti ťažby uhlia, výroby elektrickej a tepelnej energie, distribúcie elektriny a obchodu s elektrinou, ako aj v oblasti dodávok elektriny konečným spotrebiteľom. Dcérske spoločnosti EPH pôsobia vo viacerých krajinách, ale najmä na území Českej republiky.

Spoločnosť EPI vznikla odštiepením od spoločnosti EPH. Predmetom činnosti EPI je správa vlastného majetku prostredníctvom štatutárneho zástupcu. Nemá žiadneho zamestnanca. EPI kontroluje viaceré spoločnosti, na území SR, napr. Elektrizácia železníc Kysak, a. s., Žilina; SOR Slovakia, s r. o., Žilina. Skupina EPI pôsobí hlavne v oblasti projektovej činnosti v energetike, výroby, predaja, inštalácie a servisu energetických zariadení a stavebno-montážnych prác.

Koncentráciou dochádza len k zmene kvality kontroly podnikateľa EPI - z nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi pánom Křetínským, pánom Tkáčom a PPF Group N.V. na nepriamu výlučnú kontrolu pánom Křetínským.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 09. 2012.