Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského nad podnikom podnikateľa AVE CEE Holding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 09. 09. 2013 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského, bytom Praha 7, Kostelní 1102/12, Česká republika, nad podnikom podnikateľa AVE CEE Holding GmbH, so sídlom Böhmerwaldstraβe 3, A-4021 Linz, Rakúsko (ďalej len “AVE CEE“).

JUDr. Daniel Křetínský je fyzická osoba, ktorá vlastní majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach v oblasti poradenských služieb, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepelnej energie, výroby a opravy strojov a zariadení, v oblasti stavebníctva a inžinierskych činností. Zároveň pán Křetínský vykonáva spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Energetický a průmyslový holding (ďalej len „EPH“), ktorá je materskou spoločnosťou ďalších spoločností v oblasti ťažby uhlia, výroby elektrickej a tepelnej energie, distribúcie elektriny a obchodu s elektrinou, ako aj v oblasti dodávok elektriny konečným spotrebiteľom a poradenských služieb.

AVE CEE je holdingová spoločnosť, ktorá kontroluje viaceré dcérske spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s odpadmi v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a na Ukrajine. Na území Slovenskej republiky pôsobí AVE CEE prostredníctvom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., poskytujúcej komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 09. 2013.