Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Mid Europa Partners LLP, Spojené kráľovstvo nad podnikom podnikateľov Alpha medical, a. s. , Slovenská republika, Alpha medical Po

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 30. 11. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Mid Europa Partners LLP, Londýn, Spojené kráľovstvo nad podnikom podnikateľov Alpha medical, a. s. , Martin, Slovenská republika, Alpha medical Polska Sp. z o.o., Varšava, Poľsko, SZ Laboratories, a. s. , Košice, Slovenská republika.

MEP založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva je najvyššou materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností pôsobiacich najmä v oblasti zdravotníctva, mobilných a pevných telekomunikácií, káblovej televízie, dopravy, výroby a distribúcie tovarov a služieb, energetiky a maloobchodu. Spoločnosť MEP pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom iných spoločností.


Spoločnosť Alpha medical SK je materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností pôsobiacich najmä v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení poskytujúcich služby spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek v Slovenskej a Českej republike.

Spoločnosť Alpha medical PL je materskou spoločnosťou pôsobiacou najmä v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení poskytujúcich služby spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek v Poľsku.

SZ Laboratories je spoločnosť pôsobiaca najmä v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení poskytujúcich služby spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek v Slovenskej republike.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Úrad preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 12. 2012.