Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Neville George Parry nad podnikom podnikateľa SIG Central Europe, s. r. o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 07. 03. 2013 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľaNeville George Parry (ďalej len „NGP) nad podnikom podnikateľa SIG Central Europe, s. r. o. (ďalej len „SIG CE“) so sídlom Kladno, Česká republika.

Pán NGP na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) pôsobí prostredníctvom spoločnosti WOODCOTE Slovakia, s. r. o., Bratislava (ďalej len „WOODCOTE“). WOODCOTE je špecializovaným predajcom stavebných materiálov pre suchú vnútornú výstavbu, izolácií a fasádnych zatepľovacích systémov. Portfólio predávaného tovaru zahŕňa aj strešné systémy, podlahy, dvere, sanitu, obklady a dlažby, parkety, stavebné materiály určené na hrubú stavbu, náterové materiály a iný stavebný materiál.


SIG CE na území SR pôsobí prostredníctvom spoločnosti BEK Baustoffe Slovakia, s. r. o., Bratislava (ďalej len „BEK“). BEK je špecializovaným predajcom stavebných materiálov pre suchú vnútornú výstavbu a fasádne zatepľovacie systémy. Portfólio predávaného tovaru dopĺňajú aj strešné systémy, podlahy, dvere, náterové materiály a iný stavebný materiál.

Vzhľadom na to, že účastníci koncentrácie na území SR pôsobia prostredníctvom podnikateľov WOODCOTE a BEK, úrad sa zameral na oblasti pôsobenia, kde sa činnosti týchto podnikateľov prekrývajú. Ide o oblasť predaja stavebných materiálov, predovšetkým materiálov suchej vnútornej výstavby, fasádnych zatepľovacích systémov, tepelných izolácií a strešných podhľadov profesionálnym odberateľom. Úrad skúmal vplyvy danej koncentrácie na národnej aj lokálnej úrovni.

Za účelom identifikácie relevantných trhov ovplyvnených predmetnou koncentráciou ako aj jej vplyvu na podmienky hospodárskej súťaže úrad vykonal prieskum, v ktorom vyzval podnikateľov, ktorých oznamovateľ koncentrácie identifikoval ako svojich najväčších konkurentov, nákupné aliancie stavebných materiálov ako aj hlavných odberateľov, na predloženie relevantných podkladov a informácií.

Z údajov predložených v oznámení koncentrácie a z údajov a informácií, ktoré vyplynuli z vykonaného prieskumu, úrad dospel k záveru, že koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž. Zhodnotil pritom dopady koncentrácie aj vo vzťahu k možnému vytvoreniu alebo posilneniu koordinácie účastníkov koncentrácie. Vychádzajúc z uvedeného zhodnotenia nebolo potrebné presne definovať relevantné trhy. Úrad ponechal ich definíciu otvorenú, nakoľko zistil, že koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy ani vo vzťahu k predaju stavebných materiálov profesionálnym odberateľom, ani v rámci predaja jednotlivých segmentov stavebných materiálov, vo vzťahu ku ktorým sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývali, a to tak na národnej ako aj na lokálnej úrovni.
Keďže súťažné obavy neboli potvrdené, úrad koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2013.