Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Otkrytoje Akcionernoje obščestvo „Rossijskije železnyje dorogi“ nad podnikom podnikateľa Gefco S.A.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 19. 10. 2012 koncentráciu, spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Otkrytoje Akcionernoje obščestvo „Rossijskije železnyje dorogi“, (ďalej len „RZD“) Rusko, nad podnikom podnikateľa Gefco S.A., (ďalej len „Gefco“) Francúzsko.

RZD založená a existujúca podľa práva Ruskej federácie je najvyššou materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností pôsobiacich najmä v oblasti železničnej prepravy tovarov a osôb, vlakového pohonu, dodávky, opravy a údržby koľajových vozidiel, výstavby infraštruktúry, výrobe a predaji železničných signalizačných zariadení a v súvisiacom výskume a vývoji. Skupina RZD na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti TransContainer - Slovakia, a. s., ktorá prevádzkuje terminál kombinovanej dopravy v Dobrej nachádzajúcej sa 10 km od ukrajinských hraníc, ktorý okrem štandardnej prekládky medzi cestnou a železničnou dopravou zabezpečuje prekládku kontajnerov medzi vozňami širokého a normálneho rozchodu. Ďalšími významnými činnosťami terminálu sú spracovanie prepravných dokladov, nakladanie a vykladanie, skladové a colné služby a váženie tovarov.

Gefco založená a existujúca podľa práva Francúzska je najvyššou materskou spoločnosťou viacerých dcérskych spoločností pôsobiacich najmä v oblasti poskytovania logistických služieb a služieb nákladnej prepravy pre priemyselné podniky, vrátane výrobcov automobilov a úžitkových vozidiel. Skupina Gefco pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej 100%-nej dcérskej spoločnosti GEFCO SLOVAKIA s. r. o., ktorá na tuzemskom trhu poskytuje komplexné logistické a prepravné služby.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore s § 4 ods. 1 zákona. Na základe vyššie uvedeného úrad koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  19. 10. 2012