Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ENERGOCHEMICA SE nad podnikmi podnikateľov FORTISCHEM a. s., Novácka Energetika a. s., Light Stabilizers, s. r. o., TP 2, s.r.o., Sl

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 20. 12. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ENERGOCHEMICA SE, Praha, Česká republika nad podnikmi podnikateľov:

FORTISCHEM a.s. Nováky, SR,
Novácka Energetika, a.s., Nováky, SR,
Light Stabilizers, s.r.o., Strážske, SR,
TP2, s.r.o., Strážske, SR,
Slovenský Inštitút Technológií, a.s., BA, SR,
PTCHEM, s.r.o., Nemecká, SR,
ENERGOCHEMICA je európska akciová spoločnosť kótovaná na pražskej burze cenných papierov. Nadobúdané spoločnosti sú aložené podľa slovenského práva.

FORTISCHEM prevádzkuje časť podniku Novácke chemické závody, a.s. v konkurze. Predmetom jej činnosti je výroba organických chemikálií, plastov a technických plynov.
Novácka Energetika zabezpečuje dodávky elektriny, rozvod tepla a distribúciu zemného plynu.
Light Stabilizers  obchoduje aj s chemickými výrobkami a podniká v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
TP 2 zabezpečuje energetické dodávky pre odberateľov v rámci priemyselného areálu Chemko Strážske. Spoločnosť TP 2 je 100 % akcionárom spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia (ďalej len „Chemko“). Predmetom jej činnosti je hlavne výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie, novokolu, pentaerytritolu, fenokolu a fenochemu.
Slovenský Inštitút Technológií sa zaoberá výskumom a vývojom v oblasti prírodných a technických vied.
PTCHEM vyrába výrobky z ropy a jej derivátov, farbivá a pigmenty resp. organické chemikálie.

Úrad sa zaoberal možnými dopadmi vertikálnej integrácie na hospodársku súťaž tak na dodávateľskom trhu, t. j. v oblasti predaja HCl, tekutého NaOH a novolakovej živice, ako aj na odberateľskom trhu, t. j. v oblasti odberu pentaerytritolu, novolakovej živice, fenochemu, fenokolu a polyéterických polyolov.

Úrad posudzoval schopnosť podnikateľa FORTISCHEM zabrániť konkurentom spoločnosti Chemko na trhoch výroby pentaerytritolu, novolakovej živice, fenochemu, fenokolu prístupu k vstupom. Rovnako posúdil schopnosť podnikateľa FORTISCHEM zabrániť svojim konkurentom na trhoch výroby a predaja HCl a tekutého NaOH v prístupe k zákazníkom.

V oblasti predaja novolakovej živice úrad posudzoval hlavne schopnosť podnikateľa Chemko zabrániť konkurentom spoločnosti FORTISCHEM na trhu výroby polyéterických polyolov prístupu k vstupom. Rovnako posúdil schopnosť podnikateľa Chemko zabrániť svojim konkurentom na trhu výroby a predaja novolakovej živice v prístupe k zákazníkom.

Úrad zistil, že podnikateľ FORTISCHEM nedisponuje takou trhovou silou, aby zabránil prístupu k dodávkam HCl resp. tekutého NaOH konkurentom podnikateľa Chemko. Na druhej strane tiež nebola preukázaná schopnosť podnikateľa FORTISCHEM zabrániť svojim konkurentom na relevantnom trhu predaja HCl resp. tekutého NaOH v prístupe k zákazníkom.

Rovnako neboli preukázané obavy z obmedzenia hospodárskej súťaže vo vzťahu k prístupu k dodávkam novolakovavej živice a vo vzťahu k prístupu k zákazníkom tohto produktu. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Preto koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 12. 2012.