Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov SLAVIA CAPITAL Group, a. s., Bratislava a V & A Group spol. s r. o., Košice nad podnikom podnikateľa Železničné stavby, a. s., Košice

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 18. 10. 2012 koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľov SLAVIA CAPITAL Group, a. s., Bratislava (ďalej len „SC Group, a. s.“)  a V & A Group spol. s r. o., Košice (ďalej len „V & A, spol. s r. o.“) nad podnikom podnikateľa Železničné stavby, a. s., Košice (ďalej len „ŽSKE, a. s.“).

Koncentráciou dôjde k zmene výlučnej kontroly (pôvodne vykonávanej spoločnosťou V & A, spol. s r. o.) nad spoločnosťou ŽSKE, a. s. na spoločnú kontrolu (vykonávanú spoločnosťou V & A, spol. s r. o. a SC Group, a. s.). V prípade spoločnosti SC Group, a. s. pôjde o nepriamu kontrolu spoločnosti ŽSKE, a. s. vykonávanú prostredníctvom spoločnosti SC GAME, a. s. so sídlom v Prahe.

SC Group, a. s. je akciová spoločnosť založená podľa slovenského práva. Zaoberá sa investovaním a správou svojich majetkových účastí v iných obchodných spoločnostiach (holdingová spoločnosť), ktoré podnikajú v oblasti výroby a predaja metylesteru, jedlých tukov a olejov a obchodovania s poľnohospodárskymi plodinami  na území SR. Podnikatelia priamo alebo nepriamo ovládaní podnikateľom SC Group, a. s. teda pôsobia v oblasti investovania, finančných služieb a poradenstva, energetiky, cestovného ruchu, agropriemyslu a chemického priemyslu.

Spoločnosť V & A spol. s r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. Zaoberá sa investovaním a správou svojich majetkových účastí vo svojej jedinej dcérskej spoločnosti ŽSKE, a. s., ktorá pôsobí na trhu v oblasti rekonštrukcie a opráv železničných tratí. Okrem toho nevykonáva spoločnosť V & A, spol. s r. o. na trhu žiadnu činnosť.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného správania, ktoré by bolo v rozpore s § 4 ods. 1 zákona. Na základe vyššie uvedeného úrad koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 11. 2012.