Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej priamej kontroly ST nad DIGI SLOVAKIA

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 31. 7. 2013 koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej priamej kontroly podnikateľom Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „ST“) nad podnikom podnikateľa DIGI SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava (ďalej len „DIGI“).

Spoločnosť ST ponúka kompletné portfólio dátových a hlasových služieb. Vlastní a prevádzkuje rozsiahlu pevnú i mobilnú telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva takmer celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). ST poskytuje služby širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí - metalických xDSL a optických FTTx a cez mobilné širokopásmová siete. Na trh platenej televízie (ďalej len „TV“) vstúpil najskôr prostredníctvom IPTV technológie cez pevné siete pod značkou „Magio“, neskôr začal poskytovať obdobnú službu na satelitnej technológii s dosahom na celé územie SR. ST tiež poskytuje službu tzv. Video-on-demand (ďalej len „VoD“), t.j. domácej videopožičovne.

 
Spoločnosť DIGI poskytuje služby platenej TV na celom území SR prostredníctvom satelitnej technológie alebo pevných sietí a tiež službu širokopásmového prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí.
 
Úrad sa v rámci posudzovania vplyvu koncentrácie na hospodársku súťaž zameral na trhy, ktoré by mohli byť koncentráciou ovplyvnené. Ide o nasledovné trhy:
- maloobchodný trh poskytovania širokopásmového prístupu k internetu koncovým užívateľom,
- trh maloobchodného poskytovania platenej TV vrátane súvisiacich trhov - veľkoobchodný trh poskytovania práv na TV kanály a veľkoobchodný trh poskytovania práv na vysielanie športových zápasov (resp. v širšom meradle poskytovanie licencií na audiovizuálny obsah).
 
Vo svojich analýzach úrad zohľadnil okrem informácií od účastníkov koncentrácie aj dáta od oslovených konkurentov.
 
V prípade maloobchodného trhu poskytovania širokopásmového prístupu k internetu, úrad za účelom definície relevantného trhu a vymedzenia postavenia účastníkov koncentrácie skúmal jednak zastupiteľnosť jednotlivých technológií, prostredníctvom ktorých je možné poskytovať prístup k internetu, a jednak sa zaoberal vymedzením trhu z geografického hľadiska. Z pohľadu tovarového trhu považuje za zastupiteľné predovšetkým prístupy k širokopásmovému internetu prostredníctvom pevných sietí - technológií xDSL, CATV, FTTx. Mobilné a FWA/WiFi technológie vykazujú odlišnosti, ktoré indikujú, že skôr nepatria na daný relevantný trh. Z hľadiska priestorového trhu sa úrad viac prikláňa k definícii tohto trhu ako národného. V tomto prípade však nebolo nevyhnutné presne vymedziť oba aspekty relevantného trhu, nakoľko pri posúdení z celonárodného pohľadu, ako aj z pohľadu lokálneho pôsobenia účastníkov, a tiež ak vzal úrad do úvahy len najužšiu alternatívu poskytovania prístupu k internetu prostredníctvom pevných sietí, nebol identifikovaný v súvislosti s danou koncentráciou súťažný problém.
Na základe vyhodnotenia trhových podielov, posúdenia bariér vstupu a ďalších skutočností, dospel úrad k záveru, že ST už pred koncentráciou disponoval na relevantnom trhu (národnom) značnou trhovou silou. Pôsobenie DIGI na tomto trhu z celonárodného pohľadu je zanedbateľné, a preto nie je pravdepodobné, že by dokázal vyvíjať na ST efektívny konkurenčný tlak. V dôsledku danej transakcie preto nedochádza k významnej zmene štruktúry daného trhu. Rovnako na lokálnej úrovni sa v prevažnej miere vyskytovala obdobná štruktúra trhu ako v prípade celého územia SR. Úrad tiež vzal do úvahy, že zákazníci majú okrem ST na výber z ponuky ďalších poskytovateľov širokopásmového pripojenia, pričom existuje aj potenciál ďalšej konkurencie na lokálnej úrovni. Z uvedeného vyplýva, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž na trhu maloobchodného poskytovania širokopásmového internetu.
 
V oblasti poskytovania platenej TV, úrad posudzoval poskytovanie licencií na audiovizuálny TV obsah, t.j. licencie napríklad na filmy, športové podujatia, atď.. ST ani DIGI nie sú poskytovateľmi licencií na audiovizuálny obsah, ich činnosti sa však prekrývajú v oblasti nadobúdania licencií, preto úrad posúdil dôsledky predmetnej koncentrácie z pohľadu ich kúpnej sily po koncentrácii. ST nadobúda licencie v súvislosti s poskytovaním služby VoD a DIGI na tvorbu kanálu DIGI SPORT. Nakoľko ide o nadobudnutie práv na TV obsah na rozdielny účel (domáca videopožičovňa vs zaradenie obsahu do programovej ponuky vlastného kanálu DIGI SPORT) a s rozdielnym obsahom (športové podujatia vs filmy), koncentráciou nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie. Aj v prípade, že by úrad vzal do úvahy nadobúdanie predmetných licencií všeobecne, bez ohľadu na účel resp. obsah, úrad vyhodnotil, že k horizontálnemu prekrytiu účastníkov dochádza v tomto smere len minimálne.
 
V ďalšej časti sa úrad zaoberal poskytovaním práv na TV kanály. ST nie je tvorcom žiadneho TV kanálu. DIGI je tvorcom kanálu DIGI SPORT, ktorý vysiela exkluzívne len v rámci DIGI. Úrad posudzoval, či sa jedná o nevyhnutný (tzv. „must have“ ) kanál, ktorý by významne ovplyvňoval záujem koncového zákazníka o poskytovateľa služieb platenej TV. Na základe viacerých skutočností (vyhodnotenie sledovanosti, záujmu o špecifický športový kanál, záujmu o športové kanály všeobecne) bolo zistené, že ST by nadobudnutím práv k TV kanálu DIGI SPORT nemohol zamedziť svojim konkurentom poskytovať služby platenej TV.
 
Keďže ST a DIGI nakupujú práva na TV kanály od ich tvorcov, dochádza k horizontálnemu prekrytiu ich aktivít na strane dopytu po právach na TV kanály. Úrad preto tiež posudzoval, či koncentrácia vedie k vytvoreniu alebo posilneniu kúpnej sily ST voči poskytovateľom práv na TV kanály v takej miere, že by sa ST mohol správať voči týmto poskytovateľom nezávisle (napr. by získal neodôvodnene zvýhodnené podmienky nákupu, príp. exkluzivitu) a dopady prípadného získania exkluzivity na trh maloobchodného poskytovania platenej TV. Úrad zistil, že poskytovateľmi práv sú na jednej strane veľkí nadnárodní podnikatelia, ktorí umiestňujú svoje produkty na celom svete a disponujú dostatočnou negociačnou silou, voči ktorým ST nemá významnú kúpnu silu. Druhú skupinu tvoria tvorcovia tzv. „must-have“ kanálov (Markíza, JOJ, STV1, STV2, atď.). Tieto kanály tvoria ťažisko diváckeho záujmu a sú nevyhnutné na poskytovanie služieb platenej TV koncovým zákazníkom, čo predpokladá silnú negociačnú pozíciu ich tvorcov. Zároveň, ak by podnikateľ ST bol schopný vyjednať si exkluzívne práva na niektoré TV kanály, jedná sa o kategóriu, ktorá nie je nevyhnutná na poskytovanie služieb platenej TV, a teda aj v tomto prípade nie je pravdepodobné, že by ostatní poskytovatelia nemali prístup k nevyhnutnému vstupu na poskytovanie služieb platenej TV koncovým zákazníkom. Úrad dospel k záveru, že ani na tomto trhu koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž.
 
Úrad ďalej posudzoval vplyv koncentrácie na maloobchodný trh poskytovania služieb platenej TV koncových zákazníkom. ST aj DIGI poskytujú služby platenej TV koncovým zákazníkom v SR. Koncentráciou dochádza k zmene štruktúry relevantného trhu. Úrad posudzoval postavenie podnikateľov na relevantnom trhu z hľadiska počtu zákazníkov a z hľadiska tržieb za služby platenej TV, pričom zohľadnil aj bariéry vstupu na uvedený trh. Posudzovanie bolo vykonané dvoma alternatívami, nakoľko vzhľadom na odlišný biznis model podnikateľa M7Group (Skylink a CS Link) nebolo jednoznačné, či možno celú jeho ponuku služieb identifikovať ako zastupiteľnú s ponukami služieb ostatných poskytovateľov platenej TV. Túto otázku však nebolo nevyhnutné v predmetnom prípade uzavrieť, nakoľko ani pri jednej z posudzovaných alternatív nebolo identifikované značné narušenie súťaže.
 
Z analýz vyplynulo, že aj napriek nárastu trhového podielu ST, bude ST po koncentrácii vystavený dostatočnému konkurenčnému tlaku najmä zo strany podnikateľov skupiny LIBERTY GLOBAL a M7Group (resp. pri nezaradení celého portfólia M7Group na daný trh vzhľadom na viaceré faktory existuje minimálne potenciál konkurencie zo strany tohto podnikateľa) a neexistuje predpoklad, že by sa ST mohol voči svojim zákazníkom správať nezávisle (t.j. napr. dlhodobo zvyšovať cenu, znižovať kvalitu služieb).
 
Vzhľadom na to, že ST pôsobí na viacerých relevantných trhoch v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, úrad v závere skúmal, či v dôsledku predmetnej koncentrácie môže ST získať neodôvodnenú výhodu vo vzťahu k triple play a quadruple play balíčkom služieb. Podstatnou pre vyhodnotenie bola, okrem iného, najmä skutočnosť, že ST disponoval všetkými zložkami potrebnými na vytvorenie quadruple play balíčka, t.j. službami mobilný hlas, fixná telefónia, internet a platená TV už pred koncentráciou. Zároveň podnikateľ DIGI neposkytuje žiadne mobilné hlasové služby. V dôsledku koncentrácie dochádza k výraznejšiemu posilneniu ST len v segmente platenej TV. ST bol schopný vytvoriť quadruple play bez ohľadu na koncentráciu s DIGI.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 08. 2013.