Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, schválil dňa 22. 02. 2013 koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., so sídlom v Čiernej nad Tisou podnikateľov BUDAMAR LOGISTICS, a. s., Bratislava (ďalej len „BUDAMAR“) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Bratislava (ďalej len „ZSSK CARGO“).

Spoločnosť BUDAMAR je výlučne kontrolovaná spoločnosťou BUDAMAR TRANSPORT LIMITED so sídlom v Londýne (ďalej len BUDAMAR TRANSPORT LIMITED“). Spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED nevykonáva žiadnu činnosť, je to výlučne holdingová spoločnosť, ktorá má na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) 68,9%-ný podiel na základnom imaní podnikateľa Slovenská plavba a prístavy, a. s., Bratislava (ďalej len “SPaP”).

Hlavnými činnosťami spoločnosti BUDAMAR sú zasielateľstvo, sprostredkovateľská činnosť v doprave, činnosť colného deklaranta, poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu, skladovanie. BUDAMAR je významným zasielateľom železničnej dopravy cez územie SR spájajúcim dopyt finálnych zákazníkov s dodávateľmi služieb dopravy.

Okrem toho BUDAMAR priamo výlučne kontroluje spoločnosti BIZANA, a. s., Bratislava, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť a LOKORAIL, a. s., Bratislava (ďalej len „LOKORAIL"), ktorá pôsobí v oblasti železničnej nákladnej prepravy. BUDAMAR je v niektorých prípadoch nájomcom železničných vozňov, pričom využíva dočasne voľné dopravné prostriedky ZSSK CARGO. BUDAMAR zabezpečuje prepravu na území SR u rôznych dopravcov (najmä ZSSK CARGO a v malej miere LOKORAIL), mimo územia SR buď priamo u lokálnych dopravcov alebo prostredníctvom inej zasielateľskej spoločnosti.

ZSSK CARGO, ktorej jediným 100% akcionárom je Slovenská republika, vykonáva dopravné a obchodné činnosti na dráhe s orientáciou na dopravno-prepravné služby v nákladnej doprave. ZSSK CARGO poskytuje tiež služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami. Do produktového portfólia patrí aj intermodálna preprava, automotive, vlečkové služby, služby vo východoslovenských prekladiskách a podporné služby.

V roku 2008 BUDAMAR a ZSSK CARGO vytvorili spoločný podnik DURBAN, a. s., Bratislava, po zmene obchodného mena spoločnosť BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s., Čierna nad Tisou (ďalej len „BTS“), pričom nešlo o spoločný podnik, ktorý by trvale vykonával všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu. Po koncentrácii bude podnikateľ BTS trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu - pôjde o plnofunkčný spoločný podnik.

BTS bude pôsobiť v Českej republike a v Poľsku najmä v oblasti nákladnej železničnej prepravy a prípadne aj v oblasti zasielateľstva, v Maďarsku iba v oblasti zasielateľstva. V SR bude naďalej vykonávať prekládku a rozmrazovanie hromadných substrátov v Čiernej nad Tisou pre akcionárov spoločnosti. Podľa vyjadrenia účastníkov konania BTS neplánuje na území SR samostatne prevádzkovať nákladnú železničnú prepravu. V oblasti poskytovania zasielateľských služieb plánuje podnikateľ BTS primárne pôsobiť v okolitých štátoch, bude však pôsobiť v oblasti medzinárodného zasielateľstva, čo znamená zabezpečenie komplexných zasielateľských služieb, t. j. v prípade dopytu, zahŕňajúcich aj tranzit cez SR, resp. miesto dodania v SR.

Úrad skúmal, či uskutočnením koncentrácie nedôjde na území SR v oblastiach pôsobenia zakladateľov plnofunkčného spoločného podniku, t. j. ZSSK CARGO a BUDAMAR k takým zmenám, ktoré by značne narušili účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a zároveň či vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku BTS má za cieľ alebo môže mať za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov.

Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že koncentrácia nemení štruktúru trhu v oblastiach pôsobenia zakladateľov plnofunkčného spoločného podniku, t. j. ZSSK CARGO a BUDAMAR v SR. Aj vzhľadom na deklarované oblasti pôsobenia BTS koncentrácia nezmení podmienky hospodárskej súťaže v SR a teda značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Taktiež úrad zistil, že koncentrácia nemá za cieľ a ani za následok koordináciu súťažného správania podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 03. 2013.