Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vyzýva širokú odbornú verejnosť, aby vyjadrila svoj názor v rámci verejnej konzultácie k otázke zefektívnenia činnosti vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah
V súvislosti s otvorením verejnej konzultácie Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž) na tému Posilnenie vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom účinnejšie presadzovať jej pravidlá v čase trvania od 4. novembra 2015 do 12. februára 2016 Protimonopolný úrad SR vyzýva všetkých občanov, podnikateľov, organizácie, verejné orgány, spotrebiteľské organizácie a najmä odborníkov z praxe v oblasti hospodárskej súťaže, výskumných pracovníkov, aby vyjadrili svoje stanovisko k danej téme.
 
Jedným z hlavných cieľov konzultácie je zefektívniť presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ. Ako uvádza Európska komisia, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú spolu s Európskou komisiou kľúčovú úlohu pri presadzovaní antitrustových pravidiel EÚ, ale obaja aktéri majú značný priestor na zlepšenie. Skutočnosť, že vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže získali na základe práva EÚ (nariadenie č. 1/2003 - Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 001, 4/1/2003) právomoc uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, ešte nevytvára účinný spôsob a nástroje, prostredníctvom ktorých by tieto pravidlá uplatňovali. V dôsledku toho vnútroštátne orgány čelia ťažkostiam pri vykonávaní svojej práce a využívaní svojho plného potenciálu.

Európska komisia by chcela získať názory na to, ako zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže:

a) mohli konať nezávisle pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a mali potrebné finančné a personálne zdroje na vykonávanie svojej činnosti;

b) disponovali primeranými nástrojmi na odhaľovanie a riešenie porušení pravidiel;

c) mohli ukladať účinné pokuty spoločnostiam, ktoré porušujú pravidlá;

d) mali programy zhovievavosti, ktoré motivujú spoločnosti k tomu, aby poskytli dôkazy o nezákonných karteloch a ktoré by účinne fungovali v celej Európe.

Zainteresované strany svoj názor môžu prejaviť vyplnením online dotazníka. Prístup k dotazníku a všetkým potrebným informáciám je možné získať na nasledujúcej webovej stránke, ktorú je možné pozrieť i v slovenskom jazyku.

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/sk.pdf


Protimonopolný úrad SR uvíta, pokiaľ svoj názor zaslaný Európskej komisii, resp. vyplnený dotazník, zašlete pre informáciu aj na e-mailovú adresu Protimonopolného úradu SR: opazv@antimon.gov.sk