Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie pre podozrenie z porušenia povinnosti predložiť požadované podklady v určenej lehote

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov začal dňa 23.04.2015 z vlastného podnetu správne konanie vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z.  o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predložiť úradu podklady v určenej lehote. Za toto porušenie je možné uložiť pokutu podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona.
 
Úrad nadobudol dôvodné podozrenie, že účastník konania porušil povinnosť podľa § 22 ods. 2 zákona tým, že nepredložil v určenej lehote všetky podklady požadované úradom v súvislosti s prešetrovaním na účely zistenia, či je dôvod na začatie konania podľa zákona.
 
Začatie správneho konania neznamená, že účastník správneho konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.