Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR začal správne konanie

Aktualizované:
Obsah
Dňa 18. 10. 2013 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa GlaxoSmithKline plc., so sídlom 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Spojené kráľovstvo nad podnikom podnikateľa de Miclén akciová spoločnosť v skratke: de Miclén a.s., so sídlom Priemyselný park 66, 934 01 Levice, Slovenská republika.
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.