Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR zaznamenal pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky ďalší úspech

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. mája 2013 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) potvrdil správnosť rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“ alebo „úrad“) vo veci porušenia súťažných pravidiel spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.. NS SR zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „KS BA“) tak, že zamietol žalobu ENVI-PAK voči PMÚ SR. NS SR tým potvrdil rozhodnutia úradu, ktorými bola uložená spoločnosti ENVI-PAK pokuta vo výške 18 394 eur za zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu udeľovania súhlasu na používanie ochrannej známky Zelený bod (ďalej len „ZB“) na území Slovenskej republiky. Posudzované správanie predstavovalo porušenie slovenského zákona (§ 8 zákona) aj európskeho práva (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

ENVI-PAK bol v posudzovanom období výlučným držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod na území Slovenskej republiky. Na jej základe bol oprávnený udeľovať individuálne licencie (sublicencie) tretím stranám, t. j. výrobcom, distribútorom obalov a balených tovarov, dodávateľom a dovozcom na používanie ochrannej známky ZB v SR a na právo uviesť na slovenský trh tovar zabalený v obale, na ktorom sa ZB nachádza (licenční klienti). Každý importér, resp. iná povinná osoba, uvádzajúca na slovenský trh obaly, na ktorých už ZB bol umiestnený, musela uzatvoriť zmluvu s ENVI-PAK. Pre povinné osoby neexistovala žiadna alternatíva na získanie ochrannej známky ako zmluva s ENVI-PAK.

ENVI-PAK súčasne pôsobil na trhu poskytovania služieb oprávnených organizácií, t. j. zabezpečoval zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov pre povinné osoby  (servisní klienti), kde bol vystavený konkurenčnému tlaku ďalších oprávnených organizácií. Na tomto trhu sa zároveň prejavovali dopady zneužívania dominantného postavenia ENVI-PAK.

ENVI-PAK nastavil systém platieb za ZB takým spôsobom, že jeho servisní klienti, teda tí, ktorí využívali služby zabezpečenia zberu, zhodnotenie a recyklácie odpadov z obalov, mali možnosť používať ZB zadarmo, pričom licenční klienti, teda tí, ktorí mali záujem len o používanie ochrannej známky, platili za samotnú licenciu poplatok. Výsledná cena, ktorú platil podnikateľ žiadajúci len o licenciu bola vždy vyššia, než ktorú by získal, ak by bol servisným klientom ENVI-PAK. Pre povinné osoby používajúce ZB nebolo preto ekonomicky racionálne zostať, resp. stať sa servisným klientom inej konkurenčnej oprávnenej organizácie. ENVI-PAK teda zneužíval svoje dominantné postavenie na trhu poskytovanie súhlasu s použitím ochrannej známky ZB prostredníctvom individuálnych licencií tak, že v skutočnosti nepriamo nútil povinné osoby používajúce ZB využívať aj jeho služby na trhu zabezpečovanie zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, čo viedlo k obmedzeniu expanzie konkurentov na tomto trhu.
Nakoľko išlo o aj porušenie európskeho práva, Európske komisia využila možnosť vyjadriť sa k prípadu. Vo svojom stanovisku, ktoré zaslala NS SR, sa vyjadrila k súbežnému uplatňovaniu slovenského a európskeho práva zakazujúceho zneužívanie dominantného postavenia, ako aj k možnosti uloženia pokuty za porušenie všeobecného zákazu zneužitia dominantného postavenia. Stanovisko Komisie sa zhodovalo so závermi úradu, ktoré predložil Najvyššiemu súdu vo svojom odvolaní.

Proti rozhodnutiu NS SR nie je možné podať riadny opravný prostriedok.