Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad SR zverejnil výročnú správu za rok 2013

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejnil Výročnú správu 2013, v ktorej zhrnul svoje aktivity a výstupy za uplynulý rok.

Úrad sa vo svojej činnosti zameral najmä na odhaľovanie najškodlivejších protisúťažných praktík – horizontálnych kartelov. S cieľom získania relevantných dôkazov o ich existencii a ich následného odhalenia a sankcionovania, zintenzívnil výkon neohlásených inšpekcií v podnikateľských priestoroch. Okrem kartelov, výročná správa sumarizuje aktivity úradu a štatistické údaje aj z oblasti zneužívania dominantného postavenie, vertikálnych dohôd a iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže. Uplynulý rok úrad tiež venoval zvýšenú pozornosť analýze potenciálnych súťažných problémov v spotrebiteľsky citlivých sektoroch tepelného hospodárstva, finančníctva a potravinárstva.

V oblasti legislatívy pristúpil úrad k novelizácii zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Prostredníctvom flexibilnejšieho a viac klientsky orientovaného prístupu chce prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Zároveň do zákona zavádza nové prvky, ktoré ešte viac približujú slovenské súťažné právo európskemu.

Rok 2013 bol významný aj z hľadiska súdneho prieskumu. Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil správnosť rozhodnutí úradu v štyroch prípadoch, v ktorých išlo o porušenie slovenského aj európskeho súťažného práva.
Dôležitou súčasťou agendy úradu bola advokačná činnosť, v rámci ktorej sa úrad aktívne zapájal do medzirezortného pripomienkového konania a pravidelne informoval záujemcov o súťažnú politiku formou rôznych podujatí.

 

Prílohy na stiahnutie