Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad uspel pred Najvyšším súdom, čím bola potvrdená pokuta pre podnikateľa Slovnaft, a. s. vo výške 9 028 746 €

Aktualizované:
Obsah
Dňa 18. 04. 2013 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) verejne vyhlásil rozsudok vo veci Slovnaft, a. s. verzus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). NS SR zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „Krajský súd“), ktorý v marci 2012 zrušil rozhodnutie Rady úradu spolu s prvostupňovým rozhodnutím úradu. NS SR tak svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu uložiť spoločnosti Slovnaft, a. s. pokutu vo výške 9 028 746 € za zneužívanie dominantného postavenia formou diskriminácie pri veľkoobchodnom predaji benzínu na území SR v období od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006 a pri veľkoobchodnom predaji nafty na území SR v období od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2006.

Slovnaft, a. s. je výrobcom pohonných hmôt na Slovensku, jeho rafinéria patrí medzi najmodernejšie v Európe. V čase posudzovanej praktiky bol lídrom na trhoch veľkoobchodného predaja automobilových benzínov a motorovej nafty (PHM) a pri určovaní cenovej politiky sa mohol správať nezávisle, nakoľko nebol pod dostatočným konkurenčným tlakom.

Spoločnosť, podľa rozhodnutí úradu, zneužila svoje dominantné postavenie netransparentnou cenovou politikou, v rámci ktorej stanovovala individuálne ceny pre odberateľov (predajcov PHM, obchodníkov s PHM, siete maloobchodných čerpacích staníc ako aj konečných spotrebiteľov) podľa ich ochoty platiť a odísť ku konkurencii. Slovnaft, a. s. mal o každom svojom odberateľovi dostatočné informácie o jeho preferenciách a atraktivite pre konkurenciu, a preto vedel každému odberateľovi stanoviť individuálnu cenu, respektíve zľavu. Zľavy boli u jednotlivých odberateľov rozdielne a tieto rozdiely nebolo možné objektívne odôvodniť, čím došlo k diskriminácii niektorých odberateľov. Vyššie ceny v porovnaní s tými, ktoré im prináležali podľa cenovej metodiky spoločnosti, poskytovala spoločnosť tým odberateľom, ktorí neboli dostatočne atraktívni pre konkurenciu a boli teda viac závislí na spoločnosti Slovnaft, a. s.. Nakoľko oblasť hospodárskej súťaže je úzko prepojená s ekonómiou, úrad použil na podporu svojej argumentácie aj ekonometrické modely, ktoré bežne používa Európska komisia a ostatné členské štáty.

Cieľom praktiky bolo získať majetkový prospech, ktorý v prípade Slovnaftu, a. s. dosiahol výšku 203,27 mil. Sk (6 747 328 €). Dopad spočíval v tom, že odberatelia, ktorí mali menej možností odísť ku konkurencii, mali neodôvodnene vyššie ceny, čo viedlo k zníženiu spotrebiteľského prebytku. Išlo o prvý prípad, v ktorom úrad vyčíslil škodu, teda majetkový prospech, ktorý Slovnaft, a. s. získal na úkor svojich odberateľov.

Krajský súd rozhodnutie úradu zamietol, proti čomu sa úrad odvolal na NS SR. NS SR preskúmal napadnutý rozsudok Krajského súdu a potvrdil rozhodnutie úradu. Proti rozhodnutiu NS SR nie je možné podať riadny opravný prostriedok.