Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad vyzýva k prijatiu opatrení na zvýšenie mobility klientov bánk

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad sa v uplynulom roku podrobne venoval analýze finančného sektora, ktorý predstavuje jednu z najdôležitejších hybných síl ekonomiky. Zameral sa aj na poskytovanie bežných účtov fyzickým osobám - nepodnikateľom, nakoľko tento trh vykazuje nižšiu intenzitu hospodárskej súťaže.

Z prešetrovaní uskutočnených úradom vyplynuli viaceré zistenia:
-  Trh poskytovania bežných účtov fyzickým osobám – nepodnikateľom je dlhodobo vysoko koncentrovaný. Päť najväčších poskytovateľov tohto produktu pokrýva spoločne viac ako 80% trhu;
- Postavenie hlavných hráčov je stabilné a v období rokov 2006 až 2013 nedošlo k výrazným zmenám v pozícii štyroch najväčších poskytovateľov. Konkurenčnou výhodou a zároveň bariérou vstupu na trh alebo expanzie ostatných bánk môže byť aj pobočková sieť, nakoľko konzervatívni klienti pravdepodobne tvoria podstatnú časť klientov stabilne najvýznamnejších hráčov na relevantnom trhu;
- Podľa informácii, ktoré zverejnila Európska komisia, Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie, ktorých klienti bánk menia banku, v ktorej majú bežný účet s trvalými príkazmi, v minimálnej miere. Nízka mobilita klientov môže byť dôvodom pomalej expanzie bánk s nižším podielom na trhu;
- Retailoví klienti zväčša nemajú k dispozícii dostatok odborných informácií na efektívne rozhodovanie sa pri výbere poskytovateľa bankových služieb, majú voči bankám nízku vyjednávajúcu silu a nemajú dostatočné finančné vzdelanie.

Nakoľko Protimonopolný úrad nemá kompetencie na prijímanie opatrení smerujúcich k vyššej mobilite retailových klientov, oslovil Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnú banku Slovenska, aby zvážili prijatie nasledovných opatrení:
- možnosť presunu bežného účtu zo starej banky na novú banku bez nevyhnutnosti zmeniť číslo bežného účtu, aby sa tak v maximálnej miere znížili administratívne prekážky prechodu klientov medzi bankami,
-  prijatie opatrení na elimináciu informačnej asymetrie a nízkej vyjednávacej sily spotrebiteľov,
- zvyšovanie tzv. finančnej gramotnosti obyvateľstva, napríklad formou propagácie cielenej na to, aby si spotrebitelia pravidelne sledovali poplatky, ktoré zaplatili banke za vedenie a využívanie bežného účtu a zároveň, aby porovnávali poplatky v bankách a prechádzali z banky, ktorá nesplnila ich očakávania do banky, ktorá lepšie spĺňa  ich požiadavky.

Priestor na prijatie týchto opatrení vidí úrad pri transpozícii Smernice EP a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami v podobe novely zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, ktoré umožňuje členským krajinám Európskej únie prijať aj prísnejšie opatrenia ako sa v Smernici uvádzajú.