Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad začal správne konanie pre podozrenie z kartelovej dohody pri distribúcii a servise automobilov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 21.11.2014 z vlastného podnetu správne konanie voči desiatim podnikateľom pôsobiacim v oblasti distribúcie a predaja osobných a úžitkových automobilov a poskytovania záručného a pozáručného servisu/opravy a údržby automobilov vo veci možných dohôd obmedzujúcich súťaž.

Úrad získal podklady a informácie na základe ktorých dospel k záveru, že medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzatvoreniu dohôd vo forme určenia cien tovaru alebo iných obchodných podmienok, rozdelenia trhu alebo zdrojov zásobovania,  koordinácie postupu pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach, resp. verejných obchodných súťažiach, ako aj k výmene citlivých obchodných informácií. Predmetom verejných obstarávaní/ verejných obchodných súťaží bola dodávka osobných, resp. úžitkových automobilov, a to vo vzťahu k viacerým obstarávateľom/ vyhlasovateľom súťaže. Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, ako aj s článkom 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré zakazujú dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž.

Podnikateľom, ktorí sú účastníkmi horizontálnych dohôd medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť inštitút tzv. leniency programu (programu zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. leniency program).

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.