Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody v oblasti distribúcie IT technológií

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 20. 05. 2013 z vlastného podnetu správne konanie voči piatim podnikateľom podnikajúcim na trhu distribúcie IT technológií a služieb spojených s touto distribúciou v Slovenskej republike  vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol podozrenie, že piati distribútori IT technológií sa dohodli na zavedení manipulačného, resp. administratívneho poplatku, a to v rovnakej výške a takmer v rovnakom časovom období. Takéto konanie môže byť v rozpore s § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. v platnom znení, ktorý stanovuje zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž. Aby úrad svoje podozrenie preveril a zaistil ďalšie podklady, vykonal ešte pred začatím správneho konania neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov v mestách Bratislava, Košice a Žilina. Počas inšpekcií úrad získal rôzne podklady, napríklad v podobe e-mailovej komunikácie.

Začatie konania neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.

Cenové dojednania konkurentov, t. j. kartelové dohody, patria medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel, ktoré prinášajú prospech výlučne ich účastníkom a zvyšujú ceny pre spotrebiteľov. V prípade preukázania porušenia hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Uvedené nevylučuje možnosť účastníka zakázanej dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní podmienky stanovené zákonom (Program zhovievavosti – Leniency program).

Účastník kartelu sa môže úplne vyhnúť pokute, ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. V prípade, že účastník kartelu predloží významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, ale v spojení s informáciami, ktoré už má úrad k dispozícii, umožní dohodu preukázať, je možná redukcia pokuty až do výšky 50% zo sankcie, ktorá by mu bola inak uložená.

Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)” http://www.antimon.gov.sk/files/30/2009/leniency5(k).rtf, ktorý upravuje okrem iného aj podrobnosti o forme podania, ako aj možnosť „rezervácie” si poradia, v prípade, že podnikateľ potrebuje určitý čas na zhromaždenie týchto dôkazov.