Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody v oblasti geodézie a kartografie

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 16. 12. 2013 z vlastného podnetu správne konanie voči dvom podnikateľom podnikajúcim na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti geodézie a kartografie (mapovanie zemského povrchu a poskytovanie produktov a služieb s tým súvisiacich) na území Slovenskej republiky vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž.

Začatiu správneho konania predchádzalo vykonanie inšpekcií u dotknutých podnikateľov. Na základe získaných dôkazov nadobudol úrad podozrenie, že dvaja podnikatelia sa pri poskytovaní tovarov a služieb dohodli na rozdelení trhu Slovenskej republiky, koordinovali svoje správanie vo verejných obstarávaniach a obchodných verejných súťažiach, priamo alebo nepriamo určovali ceny poskytovaných tovarov a služieb alebo iných obchodných podmienok a dohodli sa na tom, že obmedzia alebo budú kontrolovať výrobu, odbyt, technický rozvoj alebo investície s cieľom vzájomnej kontroly svojich výrobných aktivít.

Takéto konanie môže byť v rozpore s § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. v platnom znení ako aj čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré stanovujú zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž.

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“) predstavujú jednu z najškodlivejších praktík, ktorá poškodzuje obstarávateľov aj spotrebiteľov, pretože sa vynakladá viac verejných prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na iné verejné projekty. Vzhľadom na to, že ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Uvedené nevylučuje možnosť účastníka zakázanej dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní podmienky stanovené zákonom. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)” /data/files/17_leniency-program.pdf.

V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa leniency programu.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.