Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Protimonopolný úrad začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejných obstarávaniach (tzv. „bid rigging“) financovaných z fondov EÚ

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 09. 09. 2013 z vlastného podnetu správne konanie voči dvanástim podnikateľom v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejných obstarávaniach financovaných v rámci Operačného programu Vzdelávanie s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov.
Na základe zhromaždených dôkazov úrad nadobudol podozrenie, že dvanásti podnikatelia sa dohodli, že si nebudú konkurovať pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach v rámci projektov financovaných z európskych fondov. Verejné obstarávanie tým stráca svoj zmysel, ktorým je zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie verejných zdrojov. Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. v platnom znení, ktorý zakazuje dohody medzi konkurentmi, ktoré obmedzujú súťaž.
 
Aby úrad potvrdil svoje podozrenie a zaistil ďalšie dôkazy, vykonal ešte pred začatím správneho konania neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch viacerých podnikateľov v mestách Trenčianskeho, Bratislavského a Banskobystrického kraja. Počas inšpekcií zamestnanci úradu získali rôzne podklady vrátane e-mailovej komunikácie.
 
Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“) predstavujú dojednania medzi niektorými alebo všetkými uchádzačmi v tendri. Spolupráca môže mať najmä podobu dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo o inej forme koordinácie vrátane dohody o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek.
 
Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, účastníkom takýchto dohôd hrozí pokuta až do výšky 10% z ich obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Pre účastníka kartelu existuje možnosť úplne sa vyhnúť pokute, ak z vlastnej iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o existencii takejto dohody alebo predloží informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie. V prípade, že účastník kartelu predloží významný dôkaz, teda taký, ktorý sám o sebe nemusí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, ale v spojení s informáciami, ktoré už má úrad k dispozícii, umožní dohodu preukázať, je možná redukcia pokuty až do výšky 50% zo sankcie, ktorá by mu bola inak uložená. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)” http://www.antimon.gov.sk/files/30/2009/leniency5(k).rtf.
 
V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa leniency programu.
 
Začatie správneho konania neznamená, že podnikatelia sú vinní z protisúťažného správania a ani neprejudikuje výsledok samotného vyšetrovania.