Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ potvrdila rozhodnutie o karteli pri výstavbe zdravotníckeho zariadenia

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vydala dňa 30. júna 2016 rozhodnutie č. 2016/KH/R/2/033, ktorým potvrdila a doplnila rozhodnutie prvostupňového orgánu o uzatvorenej kartelovej dohode týkajúcej sa verejného obstarávania na výstavbu zdravotníckeho zariadenia - Urgentného príjmu Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice. 
 
Porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa dopustili podnikatelia Chemkostav, a.s., so sídlom K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, PKB invest, s.r.o., so sídlom Jilemnického 4, 080 01 Prešov a PRO – TENDER s.r.o., so sídlom Smetanova 9, 040 01 Košice v roku 2011 vzájomnou koordináciou správania v procese predmetného verejného obstarávania, čím obmedzili hospodársku súťaž na trhu stavebných prác, vrátane dodávok zariadenia na území Slovenskej republiky.
 
Podnikatelia Chemkostav, a.s. a PKB invest, s.r.o. podali cenovo zosúladené ponuky a podnikateľ PRO – TENDER s.r.o., zabezpečujúci služby súvisiace s predmetným verejným obstarávaním, k tejto koordinácií aktívne prispel.
 
Rada úradu za spáchané porušenie zákona potvrdila nasledujúce výšky uložených pokút:
  • Chemkostav, a.s.: 2 206 706 eur,
  • PKB invest, s.r.o.: 327 668 eur,
  • PRO – TENDER: 13 177 eur.
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 21. júla 2016. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať preskúmania rozhodnutia súdom.
 
V súlade s § 38 zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom od 18. 04. 2016 bol vo vyššie uvedenom rozhodnutí podnikateľom udelený zákaz zúčastňovať sa vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia.
 
Konečným rozhodnutím sa rozumie buď rozhodnutie úradu, voči ktorému nebola podaná žaloba alebo ju nie je možné podať alebo rozhodnutie, voči ktorému bola podaná žaloba a táto bola následne zamietnutá alebo v predmetnej veci bolo zastavené súdne konanie. 
 
Ukladanie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní je obligatórnou súčasťou rozhodnutia o dohode obmedzujúcej súťaž formou kolúzie vo verejnom obstarávaní alebo obdobnej súťaži. Štandardná dĺžka zákazu sú 3 roky, zákon však ustanovuje dve výnimky – úspešnému leniency žiadateľovi úrad takýto zákaz neukladá vôbec a podnikateľovi, ktorý využije inštitút urovnania úrad uloží zákaz na 1 rok. Táto lehota plynie od tzv. konečného rozhodnutia.
 
Keďže v tomto prípade účastníkom konania ešte plynie lehota na podanie žaloby voči rozhodnutiu úradu, nie je zrejmé, či je možné voči niektorým účastníkom konania toto rozhodnutie považovať za konečné.