Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ rozhodla vo veci kartelu pri verejnom obstarávaní v oblasti energetiky

Publikované:
Obsah
elektrické vedenie na poli
elektrické vedenie na poli

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (Rada PMÚ) dňa 21. 2. 2024 vydala rozhodnutie o rozkladoch podnikateľov SPIE Elektrovod, a.s., AlterEnergo, a.s., a LiV ELEKTRA, a.s., voči prvostupňovému rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ) zo dňa 11. 9. 2023.

PMÚ prešetroval podnikateľov na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie z možného protisúťažného konania spočívajúceho v koordinácii postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania. Toto verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a jeho predmetom bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.

Na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž a v ňom dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali.

PMÚ uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky trom podnikateľom (SPIE Elektrovod, a.s., AlterEnergo, a.s., LiV ELEKTRA, a.s.). Štvrtému podnikateľovi (KLEMENT, a.s.) pokutu dodatočne znížil a zároveň mu uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok. Voči ostatným dvom podnikateľom (VUJE, a.s., a EGEM s.r.o.) konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.1

Rada PMÚ v časti toto rozhodnutie PMÚ potvrdila a uložila pokutu v plnom rozsahu a zároveň zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky podnikateľom

  • SPIE Elektrovod, a.s., ktorému uložila pokutu vo výške 4 436 700 eur,
  • AlterEnergo, a.s., ktorému uložila pokutu vo výške 1 792 500 eur a
  • LiV ELEKTRA, a.s., ktorému uložila pokutu vo výške 776 200 eur. 

Rada PMÚ tiež potvrdila zastavenie konania voči podnikateľom VUJE, a.s., a EGEM s.r.o., keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Rada PMÚ prijala odlišný záver vo vzťahu k priznaniu účasti podnikateľa KLEMENT, a.s., na programe zhovievavosti ako prvostupňový orgán. Zatiaľ čo ten podnikateľovi odňal účasť na programe zhovievavosti z dôvodu neposkytnutia všetkých dôkazov a potrebnej spolupráce, Rada PMÚ vyhodnotila spoluprácu podnikateľa za dostatočnú a prispievajúcu k preukázaniu existencie kartelovej dohody. Výrok rozhodnutia teda zmenila tak, že podnikateľovi s ohľadom na danú skutočnosť uložila zníženú pokutu vo výške 159 700 eur a súčasne mu neuložila zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Tento podnikateľ zároveň využil inštitút urovnania, keď priznal účasť na porušení zákona a prevzal za to zodpovednosť, čo malo tiež vplyv na výšku pokuty.

Rada PMÚ uložila pokuty v celkovej výške 7 165 100 eur.

Rovnako ako PMÚ, aj Rada PMÚ dospela k záveru, že podnikatelia SPIE, a.s., Alter Energo, a.s., KLEMENT, a.s., a Liv Elektra, a.s., sa pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania nesprávali nezávisle. Vzhľadom na počet predložených ponúk a skutočnosť, že protisúťažné správanie nebolo preukázané ďalším dvom podnikateľom, ktorí predložili ponuku v predmetnom obstarávaní, PMÚ ani Rada PMÚ nekonštatujú, že posudzovaným konaním bol vopred určený víťaz. Správanie, ktoré bolo štyrom podnikateľom preukázané však znižovalo konkurenčné tlaky a malo za cieľ vylúčiť súťaž medzi týmito podnikateľmi v tomto obstarávaní, a preto napĺňa znaky kartelu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 2. 2024.