Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila vyše 14-tisícovú pokutu uloženú podnikateľovi GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Publikované:
Obsah

Rozhodnutie je právoplatné.

nalievanie nápoja do pohára5
nalievanie nápoja do pohára5

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 2023/NPI/POK/R/2 zo dňa 19. 1. 2023 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) č. 2022/NPI/POK/1/23 zo dňa 5. 5. 2022.

Úrad prvostupňovým rozhodnutím podľa § 38a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) uložil podnikateľovi GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa pokutu vo výške 14 147 eur za nepredloženie požadovaných podkladov a informácií v úradom určenej lehote, čím podnikateľ porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona.

Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení prvostupňového orgánu úradu, ako aj právne posúdenie skutkového stavu.

Uvedené druhostupňové rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 1. 2023.

Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.