Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR potvrdila vyše miliónovú pokutu podnikateľovi CHEMES, a.s. Humenné za zneužívanie dominantného postavenia

Publikované:
Obsah

Podnikateľovi bola súčasne uložená povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav.

elektrické vedenie a stromy na tráve
elektrické vedenie a stromy na tráve
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky rozhodnutím č. 2022/DOZ/POK/R/51 zo dňa 19. 12. 2022 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, č. 2021/DOZ/POK/2/52 zo dňa 29. 9. 2021 a zamietla rozklad účastníka konania CHEMES, a.s. Humenné (ďalej len „CHEMES“).
 
V správnom konaní bolo posudzované zneužívanie dominantného postavenia podnikateľa CHEMES, ktoré spočívalo v tom, že v období od 1. 8. 2017 do dňa vydania prvostupňového rozhodnutia, t. j. do 29. 9. 2021 zaväzoval  spoločnosti vykonávajúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom parku Chemes odoberať od neho stlačený vzduch, chlad, dusík, plyn a elektrinu a zároveň im znemožňoval, aby si tieto tovary vyrábali samy alebo ich odoberali od tretích strán. Podnikateľ CHEMES je na viacerých úradom zadefinovaných relevantných trhoch jediným dodávateľom, t. j. nie je vystavený tlaku konkurencie a môže sa tak správať nezávisle od iných subjektov, vrátane svojich zákazníkov. Keďže niektorí zákazníci, ktorými sú predovšetkým veľké výrobné spoločnosti, nemôžu v primeranom čase premiestniť svoju podnikateľskú činnosť bez významných finančných nákladov z priemyselného parku Chemes inam, dochádza k ich ekonomickej naviazanosti na podnikateľa CHEMES, čo mu umožňuje využívať svoju ekonomickú silu aj tam, kde by mohlo existovať konkurenčné prostredie. Zákazníci spoločnosti CHEMES by si mohli zabezpečiť alternatívny zdroj v prípade elektrickej  energie, plynu, chladu, stlačeného  vzduchu a dusíka, keďže trhy dodávok týchto energií majú potenciál byť konkurenčnými trhmi, avšak práve v dôsledku uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok zo strany podnikateľa CHEMES, je aj na týchto trhoch jediným možným dodávateľom energií.
 
Uvedené správanie predstavuje priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných obchodných podmienok a je zneužitím dominantného postavenia podľa čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zneužitím dominantného postavenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“) na trhu prevádzkovania priemyselného parku Chemes a na trhoch výroby a rozvodu tepla, odberu kondenzátu, distribúcie elektriny, výroby a dodávky demineralizovanej vody, výroby a dodávky dekarbonizovanej vody, výroby a dodávky zmäkčenej vody, dodávky pitnej vody, odvádzania odpadových vôd a distribúcie plynu, ktoré je podľa čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podľa § 5 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázané.
 
Podnikateľovi CHEMES bola súčasne uložená povinnosť zdržať sa daného správania a odstrániť protiprávny stav do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia a bola mu uložená pokuta vo výške 1 181 849 eur.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27. 12. 2022.
 
Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže domáhať preskúmania súdom.