Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR rozhodla o Etickom kódexe reštaurátorov

Aktualizované:
Obsah
Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) preskúmavala rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 23.04.2012 o Etickom kódexe reštaurátora Komory reštaurátorov.

Úrad posudzoval ustanovenie kódexu, ktoré bránilo zmene reštaurátora v procese reštaurovania.Podľa tohto ustanovenia, pokiaľ už určitú fázu reštaurovania pre klienta urobil jeden reštaurátor, snaha iného reštaurátora o získanie tohto klienta sa považuje za neetické konanie. Podľa úradu takéto konanie bránilo reštaurátorom súťažiť o zákazky a tým bránilo spotrebiteľom profitovať z ponúk, ktoré by vznikli v konkurenčnom prostredí. Úrad toto konanie vyhodnotil ako rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré malo za cieľ obmedziť súťaž na relevantnom trhu reštaurátorských služieb na Slovensku, lebo obsahuje záväzok obmedzenia alebo kontroly odbytu a rozdelenie trhu. Úrad vychádzal z toho, že reštaurovanie je profesijnou službou vyžadujúcou špeciálne vzdelanie, prax a zodpovednosť poskytovateľa. Osobitný charakter nielen tohto povolania, ale všetkých profesijných služieb vyžaduje reguláciu, ktorá má chrániť spotrebiteľa a verejný záujem. V určitej miere je regulácia potrebná, nesmie však znižovať alebo vylučovať súťaž medzi poskytovateľmi služieb. Uvedené ustanovenie kódexu je však už nadmernou reguláciou, ktorá pripravuje spotrebiteľov a spoločnosť o prospech, ktorý fungujúca súťaž prináša. Pretože obmedzovanie súťaže je zakázané, úrad nariadil Komore reštaurátorov odstrániť protiprávny stav a uložil jej pokutu vo výške 261 eur.
Proti tomuto rozhodnutiu podala komora rozklad. Rada úradu preskúmala napadnuté rozhodnutie a zistila, že úrad dostatočne zrozumiteľne a presvedčivo odôvodnil, ako a prečo ustanovenie Etického kódexu reštaurátora obmedzuje súťaž. Rada úradu sa so závermi úradu stotožnila, zmenila len nesprávne uvedený dôvod zastavenia konania v súvislosti s možným porušením čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rada úradu preskúmala aj postup úradu pri ukladaní sankcie a nezistila v tomto smere žiadne pochybenia úradu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. 09. 2012.