Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR vydala rozhodnutie vo veci kartelu pri verejnom obstarávaní v oblasti energetiky

Publikované:
Obsah

Rozhodnutie Rady PMÚ SR je právoplatné.

elektrické vedenie v krajine
elektrické vedenie v krajine

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 19. 1. 2023 vydala rozhodnutie č. 2023/DOH/ZPR/R/1, ktorým rozhodla o rozkladoch účastníkov konania voči prvostupňovému rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, (ďalej len „úrad“) č. 2021/DOH/POK/1/77 zo dňa 30. 12. 2021.

V uvedenom prvostupňovom rozhodnutí úrad uložil trom podnikateľom, účastníkom verejného obstarávania, pokuty v celkovej výške 8 635 625 eur za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zastavil správne konanie voči trom podnikateľom, ďalším účastníkom tohto verejného obstarávania, keďže v konaní nepreukázal, že títo porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Rada úradu v prvostupňovom rozhodnutí identifikovala neúplnosť vo vyhodnotení vybraných dôkazov, čo malo vplyv na vyhodnotenie žiadosti o zhovievavosť, ako aj na skutkové závery úradu vo vzťahu k jednotlivým účastníkom konania. Uvedené skutočnosti majú podľa Rady úradu za následok nepreskúmateľnosť prvostupňového rozhodnutia. Rada úradu na účel správneho zistenia a posúdenia skutkového stavu prvostupňové rozhodnutie zrušila a vec vrátila prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

O vydaní prvostupňového rozhodnutia úrad informoval tlačovou správou dostupnou na KARTELY: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 9 mil. eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti energetiky.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 1. 2023.