Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Rada PMÚ SR vydala rozhodnutie vo veci zneužívania dominantného postavenia v oblasti odpadového hospodárstva

Publikované:
Obsah

Rada PMÚ SR zrušila prvostupňové rozhodnutie PMÚ SR a danú vec vrátila prvostupňovému orgánu PMÚ SR na nové prejednanie a rozhodnutie.

skládka odpadu
skládka odpadu

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 29. 09. 2022 vydala rozhodnutie č. 2022/DOZ/ZPR/R/46, ktorým rozhodla o rozklade účastníka konania voči prvostupňovému rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len „úrad“) č. 2022/DOZ/POK/2/3 zo dňa 31. 01. 2022.

V uvedenom prvostupňovom rozhodnutí úrad uložil podnikateľovi pokutu podľa § 42 ods. 1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vo výške 297 533 eur za uplatňovanie neprimeraných obchodných podmienok - zneužitie dominantného postavenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona, ktoré je zakázané podľa § 5 ods. 1 zákona.

Z konania pred Radou úradu vyplynuli nové skutočnosti, ktoré existovali už v čase vydania prvostupňového rozhodnutia a neboli prvostupňovému orgánu známe. Tieto nové skutočnosti predstavujú zmenu v skutkovom stave oproti tomu, z ktorého úrad vychádzal pri rozhodovaní vo veci. Rada úradu na účel správneho zistenia a posúdenia skutkového stavu prvostupňové rozhodnutie zrušila a vec vrátila prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 09. 2022.

Úrad informoval o vydaní prvostupňového rozhodnutia svojou tlačovou správou dostupnou na nasledujúcom odkaze: ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA: PMÚ SR uložil pokutu vo výške takmer 298 tisíc eur za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti odpadového hospodárstva.